Đào tạo

Dịch vụ đào tạo huấn luyện

Ban Lãnh đạo A&C với kinh nghiệm giảng dạy và quản lý đào tạo từ nhiều năm ở các trường Đại học kết hợp với các Tiến sĩ, Thạc sĩ, Giảng viên và chuyên gia có...Xem tiếp

Thông báo tổ chức sinh hoạt chuyên môn

Chương trình Sinh hoạt chuyên môn hàng tháng cho các thành viên Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và nhân viên kế toán của . . . . Xem tiếp