Hỏi đáp

Những vướng mắc về kế toán

 • Tình huống thực tế : Đối với Công ty vừa có chi nhánh hạch toán độc lập (quyết toán thuế TNDN riêng) và vừa có công ty con phát sinh trường hợp: + Khi lập báo cáo tài chính tổng hợp phát sinh thuế hoãn lại do chênh lệch tạm thời từ giao dịch nội bộ giữa văn phòng và các chi nhánh + Khi lập báo cáo tài chính hợp nhất phát sinh thuế hoãn lại do chênh lệch tạm thời từ giao dịch nội bộ giữa Công ty với Công ty con.     Câu hỏi: Khi lên báo cáo tài chính hợp nhất có được bù trừ tài sản thuế thu nhập hoãn lại với thuế thu nhập hoãn lại phải trả (hoặc ngược lại) trong trường hợp phát sinh tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại từ giao dịch giữa văn phòng với chi nhánh và phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả phát sinh từ giao dịch nội bộ giữa Công ty với công ty con.

  Trả lời
 • Tình huống thực tế : Công ty B là Công ty con của Công ty A (tỷ lệ sở hữu của A trong B là 60%) Công ty C là Công ty liên kết của Công ty con B (tỷ lệ sở hữu của B trong C là 30%) Trong năm tài chính N Công ty con C chia cổ tức cho Công ty B số tiền là 1.000.000.000 VND.     Câu hỏi: Khi lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty A thì khoản đầu tư vào Công ty C được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu thì bút toán giảm cổ tức nhận được từ Công ty liên kết theo số tiền thực nhận của Công ty con B là 1.000.000.000 VND hay theo tỷ lệ sở hữu của Công ty A trong công ty B là: 60%*1.000.000.000= 600.000.000 VND.

  Trả lời
 • Tại văn phòng BĐHN đơn vị có nhận được 1 khoản tiền hỗ trợ chi phí bán hàng của bảo hiểm PTI (mục đích PTI hỗ trợ khoản này để thúc đẩy công tác bán hàng kèm theo thỏa thuận). Liên quan khoản tiền hỗ trợ này xin hỏi 2 việc:  1/ Về hóa đơn: đơn vị có phải xuất hóa đơn cho bên PTI khi nhận khoản này không, do bên PTI đang yêu cầu đơn vị phải xuất hóa đơn cho khoản này? 2/ Về hạch toán, đơn vị ghi nhận khoản này vào thu nhập khác 711, sau đó chi phí phát sinh liên quan đến việc bán bảo hiểm ghi nhận vào 641 hay đơn vị sẽ để trên 3388 lấy nguồn và sau này chi các khoản sẽ được trừ dần 3388.

  Trả lời
 •   Một doanh nghiệp kinh doanh BĐS có phát sinh các chi phí hoa hồng bán nhà trả cho bên môi giới BĐS, các khoản chi phí này phải hạch toán ngay vào 641 hay treo trên 242 đợi khi có doanh thu mới phân bổ vào chi phí theo nguyên tắc để doanh thu phù hợp chi phí? (Do DN BĐS xây nhà chung cư thực tế 2 đến 3 thì công trình mới hoàn thành, lúc đó mới có doanh thu bán căn hộ, trong khi trước đó đã phát sinh các chi phí trả cho môi giới, chi phí khuyến mại để bán căn hộ cho khách hàng, VD khách hàng mua nhà được tặng xe, ti vi, vàng…)

  Trả lời
 • Doanh nghiệp nhận đầu tư khi phát sinh các khoản nhận tiền từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh với bên đi đầu tư và theo cam kết hợp đồng hợp tác này đơn vị phải trả 1 mức lợi tức cố định thì khoản vốn khi nhận khoản hợp đồng hợp tác được ghi nhận vào 338 như là 1 khoản phải trả hay ghi nhận như 1 khoản đi vay trên 341?  

  Trả lời
 • Bưu điện TT3 và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện có tiền điện dùng chung tại 51 Vũ Trọng Phụng. Điện lực Thanh Xuân xuất hóa đơn tiền điện chung cho BĐ TT3. Sau đó Bưu điện TT3 xuất lại hóa đơn cho Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ phần chi phí của Trung tâm. Vậy BĐ TT3 hạch toán như thế nào đối với khoản tiền điện dùng chung này? Hạch toán giảm chi phí hay hạch toán tăng thu nhập khác?   Phần tiền thuế GTGT, BĐ TT3 hạch toán giảm phần được khấu trừ tương ứng với phần xuất lại hóa đơn cho Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ hay hạch toán thuế GTGT đầu ra? Kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra như thế nào? (Xin văn bản hướng dẫn cụ thể)

  Trả lời
 • BĐ huyện, trung tâm kinh doanh các loại thẻ cào viễn thông. Hàng tháng, đơn vị xuất dùng thẻ cào phát cho CBCNV tương ứng với mức phụ cấp điện thoại quy định. Đơn vị đang thực hiện xuất hóa đơn đầu ra cho số thẻ điện thoại này và hạch toán như sau: - Khi mua thẻ về nhập kho: Nợ TK156: giá vốn thẻ Nợ TK13635 (phần thuế) Có TK111,112,331: tổng thanh toán - Khi xuất dùng, phát cho CBCNV Nợ TK154: giá bán thẻ Nợ TK13635 (phần thuế) Có TK111 Nợ TK 111 Có TK511: giá bán thẻ Có TK33635 (phần thuế) Nợ TK632 / Có TK156: giá vốn thẻ Vậy, việc dùng thẻ để phát cho CBCNV có phải xuất hóa đơn hay không? Việc hạch toán của đơn vị có phù hợp không? 

  Trả lời
 • Thực tế gặp tình huống là trường hợp là: 1 công ty đi đầu tư vào 1 đơn vị khác, đây là khoản đầu tư vào công ty con, BCTC đơn vị này năm đi đầu tư phát sinh lỗ và thậm chí có lỗ lũy kế nhưng giá cổ phiếu đơn vị này đang rất cao, so giá mua thì không lỗ, đang có lãi khá nhiều, vậy theo quy định có phải xem xét trích lập DP hay không, có phải nêu trên ý kiến KTV về việc này hay không?

  Trả lời
 • Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 13, thông tư số 45/2013/TT-BTC: “ Điều 13. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định: 1. Các phương pháp trích khấu hao: a) Phương pháp khấu hao đường thẳng. b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm 2. Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp: a) Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ ” Theo quy định tại phụ lục 2, thông tư số 45/2013/TT-BTC: “ I. Phương pháp khấu hao đường thẳng: 1. Nội dung của phương pháp: Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau: - Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công thức dưới đây: Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định = Nguyên giá của tài sản cố định     Thời gian trích khấu hao   - Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng... ” Theo quy định trên, tôi đang hiểu trích khấu hao nhanh không quá 2 lần khấu hao theo phương pháp đường thẳng được quy định tại thông tư số 45/2013/TT-BTC nghĩa là giảm thời gian khấu hao không quá 2 lần thời gian tối thiểu theo phụ lục I của thông tư đó. Vậy hiểu như tôi có phù hợp không, hay phải hiểu là thời gian khấu hao vẫn là nằm trong khung, sau đó tôi lấy mức khấu hao nhân với hệ số khấu hao nhanh (ví dụ hệ số 1,2; 1,5...) (về bản chất thì vẫn là vượt khung).     Trong trường hợp không coi đây là thay đổi thời gian khấu hao thì doanh nghiệp vận dụng điểm này để điều chỉnh lợi nhuận thông qua khấu hao nhanh với các hệ số khác nhau thì có đúng quy định không hoặc ví dụ khung quy định là 10-20 năm, đơn vị đăng ký khấu hao 10 năm, sau đó trích khấu hao nhanh vừa đúng bằng 2 lần thì có đúng quy định không?

  Trả lời
 • Theo quy định tại khoản 3, điều 10, thông tư số 45/2013/TT-BTC: “ 3. Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định: a) Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định mới và đã qua sử dụng khác so với khung thời gian trích khấu hao quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp phải lập phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định trên cơ sở giải trình rõ các nội dung sau: - Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế; - Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng thực tế của tài sản); - Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng. - Đối với các tài sản hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, B.C.C thì doanh nghiệp phải bổ sung thêm Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. b) Thẩm quyền phê duyệt Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản cố định : - Bộ Tài chính phê duyệt đối với: + Công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty do nhà nước nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên do các Bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. + Các công ty con do Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên. - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt đối với các Tổng công ty, công ty độc lập do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác có trụ sở chính trên địa bàn.  Trên cơ sở Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được phê duyệt Phương án, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý... ” Hiện tại chưa tìm thấy văn bản nào sửa đổi, bổ sung đoạn quy định trên. Theo quy định trên ”ý b này có liên quan gì ý a không vì, ý a là xác định khác khung, còn ý b là thay đổi thời gian”. Tại ý b đoạn Sở tài chính có dấu phẩy ngăn cách và theo tôi nên hiểu là là liệt kê 2 loại doanh nghiệp: 1 là do Ủy ban thành lập, 2 là các thành phần khác.     1/ Vậy trong các trường hợp dưới đây, doanh nghiệp khi xác định thời gian khấu hao thấp hơn khung hoặc thay đổi thời gian khấu hao thì doanh nghiệp có phải được Sở Tài chính phê duyệt hay không? 2/ Và có phải thông báo với cơ quan thuế không (do hiện tại một số cục thuế không tiếp nhận thông báo của các doanh nghiệp, một số vẫn tiếp nhận): + Trường hợp 1: Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản mới 100% thấp hơn khung. (lúc này đơn vị vận dụng chỗ trích khấu hao nhanh để không cần qua Sở tài chính được không) + Trường hợp 2: Doanh nghiệp thay đổi thời gian khấu hao nhưng vẫn trong khung. + Trường hợp 3: Doanh nghiệp thay đổi thời gian khấu hao và thời gian đó không nằm trong khung. 

  Trả lời
 •   Chỉ tiêu “Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu” trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất có bao gồm khoản cổ tức công ty con trả cho NCI không?

  Trả lời
 • Báo cáo kiểm toán năm 2016 của A&C nêu ý kiến ngoại trừ về tính hiện hữu của tiền mặt và hàng tồn kho. Đến năm 2017, A&C đã chứng kiến kiểm kê tại ngày 31/12/2017 => trên báo cáo kiểm toán năm 2017 có cần phải nêu lại đoạn ý kiến kiểm toán ngoại trừ của năm 2016 không (số liệu trọng yếu)?

  Trả lời
 • A&C đã kiểm toán 6 tháng 2016 và năm 2016. Khách hàng yêu cầu kiểm toán BCTC 9 tháng 2017. Nếu không thực hiện được thủ tục kiểm tra số liệu so sánh 9 tháng 2016 thì KTV cần nêu ý kiến ngoại trừ hay chỉ cần nêu đoạn Vấn đề khác (tham khảo 1 số báo cáo của Big4 thì chỉ cần nêu đoạn Vấn đề khác)

  Trả lời
 • Khách hàng đã ký hợp đồng kiểm toán 6 tháng và 12 tháng với công ty kiểm toán khác. Nếu A&C thực hiện kiểm toán BCTC 9 tháng (theo yêu cầu của Tập đoàn) thì có phát sinh vấn đề gì không, có cần liên hệ với kiểm toán viên của công ty kia không?

  Trả lời
 • Theo quy định của NĐ 71 về quản trị công ty đại chúng, lương và thu nhập của Tổng giám đốc phải tách ra trên thuyết minh BCTC. Đây là thông tin khó và nhạy cảm, đề nghị công ty thống nhất cách trình bày thuyết minh nội dung này năm nay?

  Trả lời
 • Khi trình bày Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh, Công ty có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài thì trình bày phần tài sản bộ phận như thế nào? Có phân bổ theo doanh thu được không? (vì thấy phân bổ theo doanh thu có phần không hợp lý).

  Trả lời
 • Khi BCTC của Công ty mẹ & Các công ty con có thuyết minh hoặc chính sách lập Báo cáo bộ phận khác nhau thì khi lập BCTC hợp nhất lập theo cái nào? hoặc khi BCTC hợp nhất lập khác BCTC của Công ty mẹ thì KTV có nêu ý kiến gì không? 

  Trả lời
 • Khi doanh thu hoạt động chính yếu chiếm đến 90% tổng doanh thu thì có bắt buộc phải thuyết minh định lượng BC Bộ phận không hay chỉ định tính ghi 1 câu ngắn gọn trên thuyết minh BCTC.

  Trả lời
 • Theo phụ lục 2 TT200, Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố gồm: Chi phí nguyên liệu, vật liệu Chi phí nhân công Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác bằng tiền Vậy các khoản chi phí dự phòng (gồm dp nợ phải thu khó đòi, hàng tồn kho, đầu tư) sẽ trình bày ở khoản mục nào trong các khoản mục nêu trên?

  Trả lời
 • Tính giá thành công ty sản xuất, giá thành được chạy theo phần mềm thì việc kiểm tra lại giá thành được thực hiện như thế nào? Thông thường đi làm sẽ khó tiếp cận được cách chạy giá thành này.

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,   Một số lưu ý căn bản về phương pháp lập và trình bày BCLCTTHN là gì?

  Trả lời
 • Chỉ tiêu “Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia” trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có bao gồm lãi của các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống không? Có bao gồm lãi tiền gửi không kỳ hạn không? Vì theo hướng dẫn của Chế độ kế toán 200 thì chỉ tiêu đó chỉ ghi: “Lãi tiền gửi” mà không phân biệt có kỳ hạn hay không kỳ hạn. Ngoài ra, thuyết minh trên BCTC có tách chi tiết lãi tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn hay chỉ gom lại là “Lãi tiền gửi” như theo mẫu gợi ý của Công ty.

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu của các bên, phải thực hiện những điều chỉnh gì trên BCTCHN?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Việc loại trừ khoản đầu tư của công ty con cấp 2 có gì khác so với công ty con cấp 1?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Nếu doanh nghiệp trước đây nắm giữ một khoản đầu tư thông thường 10% vốn góp và quyền biểu quyết. Nay đầu tư thêm 10% và có ảnh hưởng đáng kể. Khi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, việc điều chỉnh giá trị khoản đầu tư có được tính  cả phần biến động tài sản thuần kể từ thời điểm nắm giữ 10% không?

  Trả lời