Hỏi đáp

Những vướng mắc về kế toán

 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,   Một số lưu ý căn bản về phương pháp lập và trình bày BCLCTTHN là gì?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu của các bên, phải thực hiện những điều chỉnh gì trên BCTCHN?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Việc loại trừ khoản đầu tư của công ty con cấp 2 có gì khác so với công ty con cấp 1?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Nếu doanh nghiệp trước đây nắm giữ một khoản đầu tư thông thường 10% vốn góp và quyền biểu quyết. Nay đầu tư thêm 10% và có ảnh hưởng đáng kể. Khi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, việc điều chỉnh giá trị khoản đầu tư có được tính  cả phần biến động tài sản thuần kể từ thời điểm nắm giữ 10% không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Công ty liên doanh và liên kết đều áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Tại sao phải loại trừ phần lãi, lỗ tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư phát sinh từ các giao dịch giữa nhà đầu tư và liên doanh mà không thực hiện điều tương tự đối với liên kết?

  Trả lời
 •   Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Nếu công ty con đã mở thủ tục phá sản thì công ty mẹ có phải hợp nhất công ty con đó không và quyền kiểm soát có thể được coi là tạm thời không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Cổ phiếu quỹ trên BCTCHN xảy ra trong trường hợp nào?

  Trả lời
 •   Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Khi công ty con đầu tư ngược vào công ty mẹ thì khoản đầu tư được trình bày là cổ phiếu quỹ trên BCTCHN. Sau đó công ty con thanh lý, khoản lãi, lỗ trên BCTC riêng có phải chuyển sang ghi nhận vào thặng dư vốn cổ phần trên BCTCHN không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Nêu sự khác biệt về kế toán lợi thế thương mại giữa Thông tư 161 và Thông tư 202

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Sự khác biệt giữa kết quả thoái vốn trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất là gì?

  Trả lời
 • Về việc ghi nhận doanh thu, giá vốn của các giao dịch mua, bán, điều chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ được thực hiện như thế nào? Có phụ thuộc vào hóa đơn GTGT hay PXKKVCNB không?

  Trả lời
 • Doanh thu bán bất động sản của chủ đầu tư được ghi nhận như thế nào?

  Trả lời
 • Doanh nghiệp năm nay phải nộp bổ sung tiền thuê đất của một vài năm trước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do giá đất thay đổi chứ không phải do sai sót. Vậy số tiền nộp này có được phân bổ dần vào chi phí không thông qua TK 242?

  Trả lời
 • Trường hợp cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đã thỏa mãn hầu hết các tiêu chuẩn quy định trong Thông tư 200 nhưng việc thu tiền kéo dài hơn 12 tháng thì có cho phép ghi nhận doanh thu 1 lần trên toàn bộ số tiền thu trước hay không?

  Trả lời
 • Những loại doanh nghiệp nào được sử dụng đồng tiền khác VND làm đồng tiền ghi sổ kế toán?

  Trả lời
 • Khi tính EPS thì số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi được tính của năm nào?

  Trả lời
 • Dòng tiền liên quan đến trả trước tiền thuê đất 1 lần được trình bày như thế nào?

  Trả lời
 • Căn cứ để thuyết minh giá trị hợp lý và suy giảm giá trị là gì?

  Trả lời
 • Nếu công ty mẹ dự kiến sẽ bán một công ty con trong tương lai gần thì có phải hợp nhất công ty con đó không và quyền kiểm soát có thể được coi là tạm thời không?

  Trả lời
 • Chi phí hoàn nguyên môi trường được phân bổ trong bao nhiêu năm? Thời điểm trích chi phí hoàn nguyên môi trường bắt đầu khi nào?

  Trả lời
 •   Có được ghi nhận khoản vốn góp bằng thương hiệu không?

  Trả lời
 • Nhà đầu tư đã góp đủ vốn bằng ngoại tệ theo giấy phép đầu tư. Nếu số vốn góp bằng ngoại tệ được quy đổi ra VND trên BCTC khác so với số vốn quy đổi ra VND trên giấy phép đầu tư (do chênh lệch tỷ giá giữa thời điểm cấp phép và thời điểm góp vốn) thì xử lý chênh lệch tỷ giá như thế nào?

  Trả lời
 • Tại sao khi sử dụng quỹ ĐTPT để đầu tư TSCĐ không thấy hướng dẫn kết chuyển quỹ ĐTPT sang vốn đầu tư của chủ sở hữu?

  Trả lời
 • Vì sao công ty mẹ không được phân phối lợi nhuận dựa trên BCTC riêng mà phải căn cứ vào BCTCHN?

  Trả lời
 • Giải thích rõ hơn nguyên tắc doanh thu ghi nhận theo nghĩa vụ thực hiện. Cho Ví dụ  minh họa nguyên tắc này. Có được trích trước khoản giảm trừ doanh thu không?

  Trả lời