Dịch vụ Quản lý dự án

 

Với lực lượng Kỹ sư và Thẩm định viên về giá chuyên nghiệp, Công ty A&C luôn luôn đáp ứng hiệu quả những yêu cầu của khách hàng trong công tác quản lý dự án, bao gồm:

 • Quản lý chung dự án.
 • Tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
 • Tổ chức thẩm định dự án đầu tư.
 • Tổ chức công tác thẩm định thiết kế (theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu đơn vị được thuê thẩm định thiết kế), tổng dự toán công trình, dự toán các chi phí tư vấn yêu cầu phải lập dự toán.
 • Tổ chức công tác đấu thầu.
 • Tổ chức công tác giám sát (theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu đơn vị được thuê giám sát).
 • Tổ chức công tác kiểm định chất lượng công trình.
 • Tổ chức công tác nghiệm thu.
 • Tổ chức công tác  thanh toán, thủ tục xây dựng trong quá trình đầu tư.
 • Tổ chức công tác hoàn công, quyết toán và quy đổi vốn đầu tư công trình.
 • Thực hiện các công việc khác hoàn tất đầu tư dự án.