Những vướng mắc về kế toán

Hỏi đáp

  • Tất cả
  • Xem nhiều
  • Thường gặp

Thực tế gặp tình huống là trường hợp là: 1 công ty đi đầu tư vào 1 đơn vị khác, đây là khoản đầu tư vào công ty con, BCTC đơn vị này năm đi đầu tư phát sinh lỗ và thậm chí có lỗ lũy kế nhưng giá cổ phiếu đơn vị này đang rất cao, so giá mua thì không lỗ, đang có lãi khá nhiều, vậy theo quy định có phải xem xét trích lập DP hay không, có phải nêu trên ý kiến KTV về việc này hay không?

Trả lời

Trả lời:

Nguyên tắc Thông tư 200, trong trường hợp chứng khoán kinh doanh thì chúng ta căn cứ vào giá thị trường. Trong trường hợp đầu tư vào công ty con thì phải căn cứ vào BCTC của đơn vị được đầu tư mà không căn cứ vào giá thị trường của cổ phiếu. Trong trường hợp này, BCTC của công ty con bị lỗ thì KTV phải lập dự phòng.
 

Doanh nghiệp nhận đầu tư khi phát sinh các khoản nhận tiền từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh với bên đi đầu tư và theo cam kết hợp đồng hợp tác này đơn vị phải trả 1 mức lơi tức cố định thì khoản vốn khi nhận khoản hợp đồng hợp tác được ghi nhận vào 338 như là 1 khoản phải trả hay ghi nhận như 1 khoản đi vay trên 341?

Trả lời

Trả lời:

Về hình thức thì đây là hợp đồng hợp tác kinh doanh nhưng về bản chất thì đây được xem như là một khoản vay và ghi nhận trên TK 341. Bên đi vay trả khoản này thi ghi nhận là chi phí tài chính 635, bên còn lại nhận tiền thì ghi vào doanh thu tài chính 515.
 

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Có được tái phân loại các khoản tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn gốc trên 3 tháng nhưng có kỳ hạn còn lại không quá 3 tháng thành tương đương tiền không?

Trả lời

Trả lời:

Khoản tương đương tiền phải là khoản có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng, không tính đến kỳ hạn còn lại. Khoản tương đương tiền được phân loại ngay từ đầu, không tái phân loại một khoản đầu tư ngắn hạn thành tương đương tiền.

Trường hợp công ty tạm ứng tiền cho nhân viên mua cổ phiếu công ty không xác định thời hạn hoàn trả. Như vậy có trích lập dự phòng theo hướng dẫn của chuẩn mực kế toán ? và nếu có trích lập dự phòng phải thu như vậy chi phí này có được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Trả lời

Trả lời:

Nếu Công ty có tạm ứng tiền cho nhân viên để mua cổ phiếu của Công ty thì Công ty nên làm thủ tục cho nhân viên mượn tiền (hạch toán ở TK 1388) chứ không làm thủ tục tạm ứng (hạch toán ở TK 141). Nếu nhân viên này hiện vẫn còn đang làm việc tại Công ty mà chưa hoàn trả khoản tiền mượn này thì Công ty không được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Nếu Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với khoản nợ này thì chi phí dự phòng này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp Công ty cổ phần sử dụng từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển hoặc từ lợi nhuận chưa phân phối để tăng vốn điều lệ thì  Công ty đầu tư vốn nhận được số cổ phiếu tăng thêm sẽ phải hạch toán như thế nào?

Trả lời

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính thì trong trường hợp này, Công ty (nhà đầu tư) chỉ theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm trên Thuyết minh Báo cáo tài chính, không ghi nhận giá trị cổ phiếu được nhận, không hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và không ghi tăng giá trị khoản đầu tư.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Khoản trả trước cho người bán và khoản nhận trước của người mua bằng ngoại tệ có bắt buộc phải đánh giá lại không? Khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ trở nên khó đòi có được đánh giá lại không vì đánh giá lại thì phải trích dự phòng?

Trả lời

Trả lời:

Việc có đánh giá lại khoản nhận trước hoặc trả trước hay không tùy thuộc vào việc các khoản này có thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ hay không. Nếu không có bằng chứng cho thấy hợp đồng không thể tiếp tục thực hiện thì bên trả trước có quyền và bên nhận trước có nghĩa vụ thanh toán bằng hàng hóa, dịch vụ. Như vậy các khoản mục này không phải là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và không phải đánh giá lại.

Đối với khoản nợ phải thu khó đòi bằng ngoại tệ thì vẫn phải đánh giá lại cho dù sau đó sẽ tiếp tục trích dự phòng vì đây là 2 vấn đề khác nhau. Nợ trở nên khó đòi không có nghĩa là đơn vị mất quyền được thu hồi. Nếu không đánh giá lại thì không phản ánh đúng quyền của đơn vị. Nếu không dự phòng sẽ không phản ánh được khả năng tổn thất. Việc cho rằng khoản lãi do đánh giá lại rồi sẽ bù trừ với chi phí dự phòng là không phù hợp. VAS và IFRS đều không có hạn chế về việc không đánh giá lại khoản mục tiền tệ trở thành nợ khó đòi.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Nếu khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh lớn thì có được treo trên TK 242 để phân bổ dần không?

Trả lời

Trả lời:

Khoản lỗ cần được ghi nhận trực tiếp là chi phí trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Việc ghi nhận một khoản tổn thất là một tài sản (chi phí trả trước dài hạn) không phù hợp với bản chất tài chính và nguyên lý kế toán.

Lưu ý một số trường hợp được treo lỗ tỷ giá trên BCĐKT thì phải phân bổ trực tiếp từ TK 413 sang TK 635, không được làm bút toán Nợ 242/Có 413.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,   Trường hợp nào chênh lệch tỷ giá được ghi nhận vào chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái – Mã số 417 của Bảng cân đối kế toán? Trường hợp nào được vốn hóa chênh lệch tỷ giá như đối với chi phí đi vay?

Trả lời

Trả lời:

Chênh lệch tỷ giá không được vốn hóa như chi phí đi vay. Các trường hợp chênh lệch tỷ giá được ghi nhận vào BCĐKT gồm:

- Do chuyển đổi BCTC lập bằng đồng tiền khác VND sang BCTC bằng VND;

- Do được Thủ tướng chính phủ cho phép;

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp an ninh, quốc phòng.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Khi nhập khẩu tài sản, cơ quan Hải quan sẽ thông báo tỷ giá và thường khác biệt só với tỷ giá của ngân hàng thương mại. Vậy giá trị tài sản được tính theo tỷ giá hải quan công bố hay ngân hàng thương mại?

Trả lời

Trả lời:

Giá gốc hàng nhập khẩu gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp. Hải quan chỉ công bố tỷ giá để phục vụ việc tính thuế và các khoản thuế phải nộp này chỉ là một trong những yếu tố chi phí cấu thành nên giá gốc. Do vậy không thể áp tỷ giá Hải quan cho bộ phận giá mua. Mặt khác thời điểm ghi nhận tài sản có thể không phải là thời điểm thông quan nên không thể lấy tỷ giá Hải quan để quy đổi khi ghi nhận tài sản.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Một số phần mềm không sử dụng tỷ giá ghi sổ mà sử dụng tỷ giá thực tế cho bên Có TK tiền, TK phải thu; Bên Nợ TK phải trả. Điều này có phù hợp không?

Trả lời

Trả lời:

Thông tư 53 đã cho phép áp dụng tỷ giá thực tế để ghi vào bên Có TK tiền, TK phải thu; Bên Nợ TK phải trả. Cuối kỳ, sau khi đánh giá lại số dư nguyên tệ trên các TK, căn cứ vào chênh lệch tỷ giá giữa bên Có và bên nợ các TK tiền, phải thu, phải trả ghi nhận một lần vào doanh thu hoặc chi phí tài chính.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Việc xác định tỷ giá giao dịch thực tế theo Thông tư 200 là khá phức tạp. Có cách nào để thực hiện đơn giản hơn không?

Trả lời

Trả lời:

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư 200 thì doanh nghiệp được phép lựa chọn tỷ giá theo hướng linh hoạt. Theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn tỷ giá giao dịch thực tế để ghi nhận các giao dịch bằng ngoại tệ theo Thông tư 200 hoặc sử dụng 1 loại tỷ giá duy nhất theo thông tư 53 nếu không làm ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Làm thế nào để xác định được khi nào khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ trở thành đã thực hiện?

Trả lời

Trả lời:

Thông tư 200 đã bỏ khái niệm về việc coi khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là chưa thực hiện. Tất cả chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại đều là đã thực hiện, do đó cũng bải bỏ hạn chế về việc cấm doanh nghiệp phân phối lợi nhuận đối với lãi tỷ giá do đánh giá lại.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Nếu các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, như các khoản cho vay, trái phiếu, tiền gửi có kỳ hạn… bị quá hạn thì có được trích lập dự phòng không?

Trả lời

Trả lời:

Khoản cho vay đã được trình bày là phải thu nên được trích lập dự phòng. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác chưa được lập dự phòng nhưng phải đánh giá khả năng thu hồi. Nếu có bằng chứng là một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được thì phải ghi nhận số tổn thất vào chi phí tài chính trong kỳ. Trường hợp số tổn thất không thể xác định được một cách đáng tin cậy, kế toán có thể không ghi giảm khoản đầu tư nhưng phải thuyết minh về khả năng thu hồi của khoản đầu tư.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Các khoản cho vay nào được phép trình bày trên BCĐKT? Các khoản nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay kế toán như thế nào?

Trả lời

Trả lời:

Một khoản cho vay được ghi nhận trên BCĐKT khi doanh nghiệp phải nắm giữ rủi ro và lợi ích từ khoản cho vay. Như vậy, chỉ những khoản doanh nghiệp trực tiếp cho vay hoặc là bên ủy thác cho vay mới được trình bày trên BCĐKT.

Khi doanh nghiệp đóng vai trò là bên nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay thì khoản tiền giải ngân cho bên thứ ba không được trình bày là khoản cho vay trên BCĐKT.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Việc tính giá vốn chứng khoán kinh doanh được thực hiện theo phương pháp nào?

Trả lời

Trả lời:

Thông tư 200 yêu cầu tính theo phương pháp bình quân gia quyền. Tuy nhiên Thông tư 53 bổ sung thêm phương pháp FIFO để phù hợp với một số phần mềm. Nghĩa là doanh nghiệp được phép lựa chọn một trong 2 phương pháp trên nhưng phải đảm bảo áp dụng nhất quá trong cả năm tài chính. Trường hợp sang năm tài chính mới có sự thay đổi phương pháp thì phải thuyết minh trên BCTC và phải báo cáo lại thông tin so sánh theo VAS 29.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Công ty con sử dụng LNSTCPP để tăng vốn. Sau một thời gian trả lại một phần vốn đầu tư của chủ sở hữu cho công ty mẹ. Công ty mẹ có được ghi giảm giá trị khoản đầu tư vào công ty con không?

Trả lời

Trả lời:

Trường hợp này cần phải cân nhắc vì lúc này giá trị tài sản thuần của công ty con đã cao hơn giá gốc khoản đầu tư của công ty mẹ. Nếu ghi giảm giá trị khoản đầu tư có thể dẫn đến khoản đầu tư bị âm. Mặt khác, không nên vận dụng phương pháp vốn chủ sở hữu đối với liên doanh, liên kết cho trường hợp này vì giá trị khoản đầu tư trước đây đã được ghi tăng thì nay nhận lại mới được ghi giảm. Trường hợp này cần căn cứ bản chất là phân phối lợi nhuận mặc dù hình thức là trả lại vốn cho nhà đầu tư. Vì vậy, cần xem xét ghi nhận doanh thu.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Những trường hợp sau có phải trích lập dự phòng không? a) Loại tồn kho A bị giảm giá nhưng có 1 lượng hàng đã được ký hợp đồng chắc chắn sẽ tiêu thu với mức giá cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được; b) Loại hàng B có 1 số sản phẩm bị hư hỏng nên có khả năng giảm giá nhưng tổng giá trị thuần có thể thực hiện được của loại hàng đó vẫn cao hơn giá gốc c) NVL bị giảm giá không dùng cho SXKD mà dùng cho XDCB

Trả lời

Trả lời:

Cả 3 trường hợp trên đều không phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Thành phẩm đã nhập kho, sau đó vận chuyển đến các của hàng ở địa phương khác. Chi phí vận chuyển và bảo quản trên đường được kế toán như thế nào?

Trả lời

Trả lời:

Theo quy định của VAS 02, những chi phí vận chuyển, bảo quản khi mua hàng tồn kho và chi phí bảo quản, vận chuyển cần thiết cho khâu sản xuất tiếp theo (lúc đó hàng tồn kho chưa hoàn thành và sãn sàng để bán) được tính vào giá gốc hàng tồn kho.Khi hàng đã hoàn thành và sẵn sàng để bán thì không được tính vào giá gốc mà tính ngay là chi phí bán hàng cho dù hàng có tiêu thụ được ngay hay không.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Nhà thầu xây lắp có được vốn hóa lãi vay cho các công trình thi công không?

Trả lời

Trả lời:

Nhà thầu xây lắp không vốn hóa lãi vay cho công trình xây lắp (trừ các công trình vừa xây lắp, vừa là chủ đầu tư

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Mô tả về phương pháp giá bán lẻ?

Trả lời

Trả lời:

Phương pháp giá bán lẻ áp dụng cho những doanh nghiệp kiểm kê định kỳ, có nhiều khách hàng và số lượng mặt hàng lớn, ví dụ các siêu thị. Khi bán hàng không thể tính ngay giá vốn được, nhưng biết được doanh số. Phương pháp này yêu cầu tính lợi nhuận định mức bình quân trên doanh số và giá trị hàng tồn kho tính theo gia bán cuối kỳ để tính ra giá vốn hàng bán, từ đó tính ra giá trị hàng tồn kho cuối kỳ.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Phương pháp kế toán các trường hợp hàng dùng để khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ như thế nào?

Trả lời

Trả lời:

- Hàng tiêu dùng nội bộ: Phản ánh ngay vào chi phí, không ghi nhận doanh thu, giá vốn

- Phải phân biệt các trường hợp Khuyến mại, quảng cáo và biếu tặng. Nếu không kèm điều kiện thì giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo biếu tặng được ghi nhận vào chi phí bán hàng; Nếu kèm điều kiện thì ghi nhận doanh thu, giá vốn tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  TK 152 có nội dung phản ánh vật tư thay thế; TK 1534 phản ánh thiết bị, phụ tùng thay thế. Vậy khoản nào được phản ánh vào TK 152, khoản nào phản ánh TK 153?

Trả lời

Trả lời:

Việc phản ánh vào TK 152 hay 153 hoàn toàn do doanh nghiệp quyết định vì chỉ doanh nghiệp mới biết cách thức sử dụng tài sản của mình. Một tài sản có thể dược phân loại là vật tư ở doanh nghiệp này nhưng lại là thiết bị tại doanh nghiệp khác

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Lỗ ngoài kế hoạch được hiểu là như thế nào? Nếu không được trích lập dự phòng thì không bảo toàn vốn?

Trả lời

Trả lời:

Hiện nay không có định nghĩa về lỗ ngoài kế hoạch và khái niệm này còn bị hiểu theo nhiều cách khác nhau. Bộ Tài chính đã cho phép một số trường hợp trích lập dự phòng khi công ty con, liên doanh, liên kết bị lỗ mà không phân biệt là trong hay ngoài kế hoạch

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Việc trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh, đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn khác thực hiện như thế nào?

Trả lời

Trả lời:

- Đối với chứng khoán kinh doanh, chỉ trích lập dự phòng giảm giá.

- Đối với đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết: Chỉ trích lập dự phòng do lỗ, không trích lập dự phòng giảm giá.

- Khoản đầu tư dài hạn thông thường (sẵn sàng để bán): Nếu là chứng khoán niêm yết thì trích lập dự phòng giảm giá; Nếu không xác định được giá trị hợp lý thì trích lập dự phòng tương tự như khoản đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết.

Điểm d khoản 1 điều 33 Nghị định 59

Trả lời

Trả lời:

Do chưa hiểu hết nghị định 59. Theo quy định tại khoản 1 điều 17 Nghị định 59: “Các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các khoản đầu tư tài chính…. Được xử dụng để bù đắp theo quy định hiện hành…” Vì vậy cần hiểu giá trị ghi sổ khoản đầu tư là giá đã xử lý dự phòng.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Trường hợp giải thể công ty con để sáp nhập vào công ty mẹ thì thực hiện những thủ tục kế toán như thế nào?

Trả lời

Trả lời:

Khi giải thể công ty con để sáp nhập vào công ty mẹ, công ty con chấm dứt hoạt động phải lập BCTC trên cơ sở hoạt động không liên tục, theo đó phải đánh giá lại toàn bộ tài sản thuần. Công ty mẹ, phải ghi giảm giá trị ghi sổ khoản đầu tư; Ghi nhận toàn bộ tài sản, nợ phải trả của công ty con bị giải thể theo giá trị hợp lý tại ngày sáp nhập; Phần chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư và giá trị hợp lý được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Khi nhận được phần cổ tức, lợi nhuận đã dùng để đánh giá tăng vốn Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá kế toán như thế nào?Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Khi nhận được phần cổ tức, lợi nhuận đã dùng để đánh giá tăng vốn Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá kế toán như thế nào?

Trả lời

Trả lời:

khi nhận được phần cổ tức, lợi nhuận đã dùng để đánh giá tăng vốn Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá không ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính mà ghi giảm giá trị khoản đầu tư

1/ Tiền đền bù giải phóng mặt bằng đưa vào Chi phí đầu tư hay tiền thuê đất/quyền sử dụng đất?  2/ Lãi vay trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng (vay tiền để trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng và vay trả tiền thuê đất) có được vốn hóa vào Giá trị Q

Trả lời

Trả lời:

1/ Nếu quyền SD đất là do DN thuê của Nhà nước thì tiền đền bù, giải phóng mặt bằng phải do Nhà nước thanh toán. Nhưng trong thực tế, Nhà nước thường không có đủ nguồn lực để đền bù ngay mà DN phải ứng tiền ra để đền bù trước. Tiền đền bù đó được phép trừ vào tiền thuê đất mà DN phải trả cho Nhà nước. Lưu ý, Cơ quan nhà nước chỉ duyệt mức đền bù đúng theo định mức được Nhà nước phê duyệt. Tiền đền bù giải phóng mặt bằng mà DN chịu được đưa vào 242 và phân bổ dần theo thời gian thuê đất.  

2/ Do tiền đền bù không được vốn hóa vào Giá trị quyền sử dụng đất nên lãi vay của tiền đền bù cũng không được vốn hóa.

3/ Trường hợp chi phí lãi vay không được vốn hóa đưa vào chi phí trong năm thì nếu có đầy đủ hồ sơ chứng từ và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì được ghi nhận vào chi phí hợp lệ trong kỳ.

Sự khác biệt hạch toán giữa kế toán và thuế liên quan chi phí bán hàng (chi phí hoa hồng môi giới) hoạt động Kinh doanh BĐS (condotel và biệt thự) Ví dụ: Năm 2016, đơn vị bàn giao 193 căn của condotel (trong tổng số 201 căn đã bán). Theo quy định tạ

Trả lời

Trả lời:

Tương tự câu 4

Công ty X khấu hao TSCĐ: nhà cửa, vật kiến trúc với thời gian 30-40 năm, nằm trong khung theo quy định TT 45, trong khi đó thời gian thuê đất của Nhà nước chỉ có 20 năm. Biết rằng, hết thời gian thuê đất Nhà nước có thể tiếp tục cho thuê lại. Như vậy, thờ

Trả lời

Trả lời:

Về mặt thuế, chi phí khấu hao được tính vào chi phí được trừ căn cứ theo thời gian quy định của Thông tư 45 nếu khấu hao đúng khung. Về mặt kế toán thì chọn phương án khấu hao theo thời gian thuê đất hoặc khấu hao theo thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Nếu không có bằng chứng chắc chắn thời gian thuê đất được gia hạn thêm thì phải khấu hao theo mức 20 năm (có xử lý giá trị thu hồi để tính cho hợp lý). Nếu có bằng chứng được gia hạn thêm thì sẽ khấu hao theo thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

Công ty TNHH MTV A 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực gia công linh kiện điện tử cho mỗi Công ty mẹ, tổng vốn đầu tư là 2.000.000USD. Trong kỳ Công ty mẹ muốn tăng vốn điều lệ tại Công ty A từ 600.000USD lên 1.700.000USD bằng chuyển công 

Trả lời

Trả lời:

Nếu như nội dung Sở KHĐT đưa ra là đúng, như vậy vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận ĐKDN vẫn là 600.000 USD thì đơn vị không được trình bày trên vốn CSH quá 600.000 USD, còn phần góp thêm thì trình bày vào vốn khác.
 

Doanh nghiệp nên làm việc trực tiếp với Sở kế hoạch và đầu tư kèm những hồ sơ hợp lý, dòng tiền vào, ra qua ngân hàng rõ ràng hoặc các chứng từ chứng minh mua hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ…để được chấp nhận tăng vốn theo đúng quy định.

Công ty BĐS xây dựng căn hộ để bán, ngoài ra còn có phát sinh các hạng mục chung: đường đi, cây xang, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, khu thể dục thể thao…  Câu hỏi: Nguyên giá hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, khu thể dục thể thao ( nguyên giá  30 triệu) có đ

Trả lời

Trả lời:

 

Về mặt nguyên tác, đối với hạng mục chung, các hạng mục dự án BĐS như đường đi, cây xanh, hồ bơi, khu vui chơi,… thì nguyên tắc là đã tính vào giá vốn BĐS rồi, không tách ra ghi nhận lại nguyên giá TSCĐ nữa.

Trả lời

Trả lời:

Về nguyên tắc vẫn là phân chia trên lợi nhuận tuy nhiên lợi nhuận được chia không thấp hơn lãi suất của ngân hàng thương mại; do đó bản chất đây vẫn là một hợp đồng BCC có kèm theo điều kiện.
 

Hạch toán trên tài khoản 1388 và dòng tiền phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Thực tế gặp tình huống là trường hợp là: 1 công ty đi đầu tư vào 1 đơn vị khác, đây là khoản đầu tư vào công ty con, BCTC đơn vị này năm đi đầu tư phát sinh lỗ và thậm chí có lỗ lũy kế nhưng giá cổ phiếu đơn vị này đang rất cao, so giá mua thì không lỗ, đang có lãi khá nhiều, vậy theo quy định có phải xem xét trích lập DP hay không, có phải nêu trên ý kiến KTV về việc này hay không?

Trả lời

Trả lời:

Nguyên tắc Thông tư 200, trong trường hợp chứng khoán kinh doanh thì chúng ta căn cứ vào giá thị trường. Trong trường hợp đầu tư vào công ty con thì phải căn cứ vào BCTC của đơn vị được đầu tư mà không căn cứ vào giá thị trường của cổ phiếu. Trong trường hợp này, BCTC của công ty con bị lỗ thì KTV phải lập dự phòng.
 

Doanh nghiệp nhận đầu tư khi phát sinh các khoản nhận tiền từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh với bên đi đầu tư và theo cam kết hợp đồng hợp tác này đơn vị phải trả 1 mức lơi tức cố định thì khoản vốn khi nhận khoản hợp đồng hợp tác được ghi nhận vào 338 như là 1 khoản phải trả hay ghi nhận như 1 khoản đi vay trên 341?

Trả lời

Trả lời:

Về hình thức thì đây là hợp đồng hợp tác kinh doanh nhưng về bản chất thì đây được xem như là một khoản vay và ghi nhận trên TK 341. Bên đi vay trả khoản này thi ghi nhận là chi phí tài chính 635, bên còn lại nhận tiền thì ghi vào doanh thu tài chính 515.
 

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Có được tái phân loại các khoản tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn gốc trên 3 tháng nhưng có kỳ hạn còn lại không quá 3 tháng thành tương đương tiền không?

Trả lời

Trả lời:

Khoản tương đương tiền phải là khoản có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng, không tính đến kỳ hạn còn lại. Khoản tương đương tiền được phân loại ngay từ đầu, không tái phân loại một khoản đầu tư ngắn hạn thành tương đương tiền.

Trường hợp công ty tạm ứng tiền cho nhân viên mua cổ phiếu công ty không xác định thời hạn hoàn trả. Như vậy có trích lập dự phòng theo hướng dẫn của chuẩn mực kế toán ? và nếu có trích lập dự phòng phải thu như vậy chi phí này có được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Trả lời

Trả lời:

Nếu Công ty có tạm ứng tiền cho nhân viên để mua cổ phiếu của Công ty thì Công ty nên làm thủ tục cho nhân viên mượn tiền (hạch toán ở TK 1388) chứ không làm thủ tục tạm ứng (hạch toán ở TK 141). Nếu nhân viên này hiện vẫn còn đang làm việc tại Công ty mà chưa hoàn trả khoản tiền mượn này thì Công ty không được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Nếu Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với khoản nợ này thì chi phí dự phòng này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp Công ty cổ phần sử dụng từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển hoặc từ lợi nhuận chưa phân phối để tăng vốn điều lệ thì  Công ty đầu tư vốn nhận được số cổ phiếu tăng thêm sẽ phải hạch toán như thế nào?

Trả lời

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính thì trong trường hợp này, Công ty (nhà đầu tư) chỉ theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm trên Thuyết minh Báo cáo tài chính, không ghi nhận giá trị cổ phiếu được nhận, không hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và không ghi tăng giá trị khoản đầu tư.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Khoản trả trước cho người bán và khoản nhận trước của người mua bằng ngoại tệ có bắt buộc phải đánh giá lại không? Khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ trở nên khó đòi có được đánh giá lại không vì đánh giá lại thì phải trích dự phòng?

Trả lời

Trả lời:

Việc có đánh giá lại khoản nhận trước hoặc trả trước hay không tùy thuộc vào việc các khoản này có thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ hay không. Nếu không có bằng chứng cho thấy hợp đồng không thể tiếp tục thực hiện thì bên trả trước có quyền và bên nhận trước có nghĩa vụ thanh toán bằng hàng hóa, dịch vụ. Như vậy các khoản mục này không phải là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và không phải đánh giá lại.

Đối với khoản nợ phải thu khó đòi bằng ngoại tệ thì vẫn phải đánh giá lại cho dù sau đó sẽ tiếp tục trích dự phòng vì đây là 2 vấn đề khác nhau. Nợ trở nên khó đòi không có nghĩa là đơn vị mất quyền được thu hồi. Nếu không đánh giá lại thì không phản ánh đúng quyền của đơn vị. Nếu không dự phòng sẽ không phản ánh được khả năng tổn thất. Việc cho rằng khoản lãi do đánh giá lại rồi sẽ bù trừ với chi phí dự phòng là không phù hợp. VAS và IFRS đều không có hạn chế về việc không đánh giá lại khoản mục tiền tệ trở thành nợ khó đòi.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Nếu khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh lớn thì có được treo trên TK 242 để phân bổ dần không?

Trả lời

Trả lời:

Khoản lỗ cần được ghi nhận trực tiếp là chi phí trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Việc ghi nhận một khoản tổn thất là một tài sản (chi phí trả trước dài hạn) không phù hợp với bản chất tài chính và nguyên lý kế toán.

Lưu ý một số trường hợp được treo lỗ tỷ giá trên BCĐKT thì phải phân bổ trực tiếp từ TK 413 sang TK 635, không được làm bút toán Nợ 242/Có 413.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,   Trường hợp nào chênh lệch tỷ giá được ghi nhận vào chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái – Mã số 417 của Bảng cân đối kế toán? Trường hợp nào được vốn hóa chênh lệch tỷ giá như đối với chi phí đi vay?

Trả lời

Trả lời:

Chênh lệch tỷ giá không được vốn hóa như chi phí đi vay. Các trường hợp chênh lệch tỷ giá được ghi nhận vào BCĐKT gồm:

- Do chuyển đổi BCTC lập bằng đồng tiền khác VND sang BCTC bằng VND;

- Do được Thủ tướng chính phủ cho phép;

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp an ninh, quốc phòng.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Khi nhập khẩu tài sản, cơ quan Hải quan sẽ thông báo tỷ giá và thường khác biệt só với tỷ giá của ngân hàng thương mại. Vậy giá trị tài sản được tính theo tỷ giá hải quan công bố hay ngân hàng thương mại?

Trả lời

Trả lời:

Giá gốc hàng nhập khẩu gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp. Hải quan chỉ công bố tỷ giá để phục vụ việc tính thuế và các khoản thuế phải nộp này chỉ là một trong những yếu tố chi phí cấu thành nên giá gốc. Do vậy không thể áp tỷ giá Hải quan cho bộ phận giá mua. Mặt khác thời điểm ghi nhận tài sản có thể không phải là thời điểm thông quan nên không thể lấy tỷ giá Hải quan để quy đổi khi ghi nhận tài sản.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Một số phần mềm không sử dụng tỷ giá ghi sổ mà sử dụng tỷ giá thực tế cho bên Có TK tiền, TK phải thu; Bên Nợ TK phải trả. Điều này có phù hợp không?

Trả lời

Trả lời:

Thông tư 53 đã cho phép áp dụng tỷ giá thực tế để ghi vào bên Có TK tiền, TK phải thu; Bên Nợ TK phải trả. Cuối kỳ, sau khi đánh giá lại số dư nguyên tệ trên các TK, căn cứ vào chênh lệch tỷ giá giữa bên Có và bên nợ các TK tiền, phải thu, phải trả ghi nhận một lần vào doanh thu hoặc chi phí tài chính.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Việc xác định tỷ giá giao dịch thực tế theo Thông tư 200 là khá phức tạp. Có cách nào để thực hiện đơn giản hơn không?

Trả lời

Trả lời:

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư 200 thì doanh nghiệp được phép lựa chọn tỷ giá theo hướng linh hoạt. Theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn tỷ giá giao dịch thực tế để ghi nhận các giao dịch bằng ngoại tệ theo Thông tư 200 hoặc sử dụng 1 loại tỷ giá duy nhất theo thông tư 53 nếu không làm ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Những trường hợp sau có phải trích lập dự phòng không? a) Loại tồn kho A bị giảm giá nhưng có 1 lượng hàng đã được ký hợp đồng chắc chắn sẽ tiêu thu với mức giá cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được; b) Loại hàng B có 1 số sản phẩm bị hư hỏng nên có khả năng giảm giá nhưng tổng giá trị thuần có thể thực hiện được của loại hàng đó vẫn cao hơn giá gốc c) NVL bị giảm giá không dùng cho SXKD mà dùng cho XDCB

Trả lời

Trả lời:

Cả 3 trường hợp trên đều không phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

1/ Tiền đền bù giải phóng mặt bằng đưa vào Chi phí đầu tư hay tiền thuê đất/quyền sử dụng đất?  2/ Lãi vay trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng (vay tiền để trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng và vay trả tiền thuê đất) có được vốn hóa vào Giá trị Q

Trả lời

Trả lời:

1/ Nếu quyền SD đất là do DN thuê của Nhà nước thì tiền đền bù, giải phóng mặt bằng phải do Nhà nước thanh toán. Nhưng trong thực tế, Nhà nước thường không có đủ nguồn lực để đền bù ngay mà DN phải ứng tiền ra để đền bù trước. Tiền đền bù đó được phép trừ vào tiền thuê đất mà DN phải trả cho Nhà nước. Lưu ý, Cơ quan nhà nước chỉ duyệt mức đền bù đúng theo định mức được Nhà nước phê duyệt. Tiền đền bù giải phóng mặt bằng mà DN chịu được đưa vào 242 và phân bổ dần theo thời gian thuê đất.  

2/ Do tiền đền bù không được vốn hóa vào Giá trị quyền sử dụng đất nên lãi vay của tiền đền bù cũng không được vốn hóa.

3/ Trường hợp chi phí lãi vay không được vốn hóa đưa vào chi phí trong năm thì nếu có đầy đủ hồ sơ chứng từ và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì được ghi nhận vào chi phí hợp lệ trong kỳ.

Sự khác biệt hạch toán giữa kế toán và thuế liên quan chi phí bán hàng (chi phí hoa hồng môi giới) hoạt động Kinh doanh BĐS (condotel và biệt thự) Ví dụ: Năm 2016, đơn vị bàn giao 193 căn của condotel (trong tổng số 201 căn đã bán). Theo quy định tạ

Trả lời

Trả lời:

Tương tự câu 4

Công ty X khấu hao TSCĐ: nhà cửa, vật kiến trúc với thời gian 30-40 năm, nằm trong khung theo quy định TT 45, trong khi đó thời gian thuê đất của Nhà nước chỉ có 20 năm. Biết rằng, hết thời gian thuê đất Nhà nước có thể tiếp tục cho thuê lại. Như vậy, thờ

Trả lời

Trả lời:

Về mặt thuế, chi phí khấu hao được tính vào chi phí được trừ căn cứ theo thời gian quy định của Thông tư 45 nếu khấu hao đúng khung. Về mặt kế toán thì chọn phương án khấu hao theo thời gian thuê đất hoặc khấu hao theo thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Nếu không có bằng chứng chắc chắn thời gian thuê đất được gia hạn thêm thì phải khấu hao theo mức 20 năm (có xử lý giá trị thu hồi để tính cho hợp lý). Nếu có bằng chứng được gia hạn thêm thì sẽ khấu hao theo thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

Công ty TNHH MTV A 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực gia công linh kiện điện tử cho mỗi Công ty mẹ, tổng vốn đầu tư là 2.000.000USD. Trong kỳ Công ty mẹ muốn tăng vốn điều lệ tại Công ty A từ 600.000USD lên 1.700.000USD bằng chuyển công 

Trả lời

Trả lời:

Nếu như nội dung Sở KHĐT đưa ra là đúng, như vậy vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận ĐKDN vẫn là 600.000 USD thì đơn vị không được trình bày trên vốn CSH quá 600.000 USD, còn phần góp thêm thì trình bày vào vốn khác.
 

Doanh nghiệp nên làm việc trực tiếp với Sở kế hoạch và đầu tư kèm những hồ sơ hợp lý, dòng tiền vào, ra qua ngân hàng rõ ràng hoặc các chứng từ chứng minh mua hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ…để được chấp nhận tăng vốn theo đúng quy định.

Công ty BĐS xây dựng căn hộ để bán, ngoài ra còn có phát sinh các hạng mục chung: đường đi, cây xang, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, khu thể dục thể thao…  Câu hỏi: Nguyên giá hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, khu thể dục thể thao ( nguyên giá  30 triệu) có đ

Trả lời

Trả lời:

 

Về mặt nguyên tác, đối với hạng mục chung, các hạng mục dự án BĐS như đường đi, cây xanh, hồ bơi, khu vui chơi,… thì nguyên tắc là đã tính vào giá vốn BĐS rồi, không tách ra ghi nhận lại nguyên giá TSCĐ nữa.

Trả lời

Trả lời:

Về nguyên tắc vẫn là phân chia trên lợi nhuận tuy nhiên lợi nhuận được chia không thấp hơn lãi suất của ngân hàng thương mại; do đó bản chất đây vẫn là một hợp đồng BCC có kèm theo điều kiện.
 

Hạch toán trên tài khoản 1388 và dòng tiền phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Làm thế nào để xác định được khi nào khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ trở thành đã thực hiện?

Trả lời

Trả lời:

Thông tư 200 đã bỏ khái niệm về việc coi khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là chưa thực hiện. Tất cả chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại đều là đã thực hiện, do đó cũng bải bỏ hạn chế về việc cấm doanh nghiệp phân phối lợi nhuận đối với lãi tỷ giá do đánh giá lại.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Nếu các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, như các khoản cho vay, trái phiếu, tiền gửi có kỳ hạn… bị quá hạn thì có được trích lập dự phòng không?

Trả lời

Trả lời:

Khoản cho vay đã được trình bày là phải thu nên được trích lập dự phòng. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác chưa được lập dự phòng nhưng phải đánh giá khả năng thu hồi. Nếu có bằng chứng là một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được thì phải ghi nhận số tổn thất vào chi phí tài chính trong kỳ. Trường hợp số tổn thất không thể xác định được một cách đáng tin cậy, kế toán có thể không ghi giảm khoản đầu tư nhưng phải thuyết minh về khả năng thu hồi của khoản đầu tư.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Các khoản cho vay nào được phép trình bày trên BCĐKT? Các khoản nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay kế toán như thế nào?

Trả lời

Trả lời:

Một khoản cho vay được ghi nhận trên BCĐKT khi doanh nghiệp phải nắm giữ rủi ro và lợi ích từ khoản cho vay. Như vậy, chỉ những khoản doanh nghiệp trực tiếp cho vay hoặc là bên ủy thác cho vay mới được trình bày trên BCĐKT.

Khi doanh nghiệp đóng vai trò là bên nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay thì khoản tiền giải ngân cho bên thứ ba không được trình bày là khoản cho vay trên BCĐKT.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Việc tính giá vốn chứng khoán kinh doanh được thực hiện theo phương pháp nào?

Trả lời

Trả lời:

Thông tư 200 yêu cầu tính theo phương pháp bình quân gia quyền. Tuy nhiên Thông tư 53 bổ sung thêm phương pháp FIFO để phù hợp với một số phần mềm. Nghĩa là doanh nghiệp được phép lựa chọn một trong 2 phương pháp trên nhưng phải đảm bảo áp dụng nhất quá trong cả năm tài chính. Trường hợp sang năm tài chính mới có sự thay đổi phương pháp thì phải thuyết minh trên BCTC và phải báo cáo lại thông tin so sánh theo VAS 29.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Công ty con sử dụng LNSTCPP để tăng vốn. Sau một thời gian trả lại một phần vốn đầu tư của chủ sở hữu cho công ty mẹ. Công ty mẹ có được ghi giảm giá trị khoản đầu tư vào công ty con không?

Trả lời

Trả lời:

Trường hợp này cần phải cân nhắc vì lúc này giá trị tài sản thuần của công ty con đã cao hơn giá gốc khoản đầu tư của công ty mẹ. Nếu ghi giảm giá trị khoản đầu tư có thể dẫn đến khoản đầu tư bị âm. Mặt khác, không nên vận dụng phương pháp vốn chủ sở hữu đối với liên doanh, liên kết cho trường hợp này vì giá trị khoản đầu tư trước đây đã được ghi tăng thì nay nhận lại mới được ghi giảm. Trường hợp này cần căn cứ bản chất là phân phối lợi nhuận mặc dù hình thức là trả lại vốn cho nhà đầu tư. Vì vậy, cần xem xét ghi nhận doanh thu.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Thành phẩm đã nhập kho, sau đó vận chuyển đến các của hàng ở địa phương khác. Chi phí vận chuyển và bảo quản trên đường được kế toán như thế nào?

Trả lời

Trả lời:

Theo quy định của VAS 02, những chi phí vận chuyển, bảo quản khi mua hàng tồn kho và chi phí bảo quản, vận chuyển cần thiết cho khâu sản xuất tiếp theo (lúc đó hàng tồn kho chưa hoàn thành và sãn sàng để bán) được tính vào giá gốc hàng tồn kho.Khi hàng đã hoàn thành và sẵn sàng để bán thì không được tính vào giá gốc mà tính ngay là chi phí bán hàng cho dù hàng có tiêu thụ được ngay hay không.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Nhà thầu xây lắp có được vốn hóa lãi vay cho các công trình thi công không?

Trả lời

Trả lời:

Nhà thầu xây lắp không vốn hóa lãi vay cho công trình xây lắp (trừ các công trình vừa xây lắp, vừa là chủ đầu tư

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Mô tả về phương pháp giá bán lẻ?

Trả lời

Trả lời:

Phương pháp giá bán lẻ áp dụng cho những doanh nghiệp kiểm kê định kỳ, có nhiều khách hàng và số lượng mặt hàng lớn, ví dụ các siêu thị. Khi bán hàng không thể tính ngay giá vốn được, nhưng biết được doanh số. Phương pháp này yêu cầu tính lợi nhuận định mức bình quân trên doanh số và giá trị hàng tồn kho tính theo gia bán cuối kỳ để tính ra giá vốn hàng bán, từ đó tính ra giá trị hàng tồn kho cuối kỳ.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Phương pháp kế toán các trường hợp hàng dùng để khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ như thế nào?

Trả lời

Trả lời:

- Hàng tiêu dùng nội bộ: Phản ánh ngay vào chi phí, không ghi nhận doanh thu, giá vốn

- Phải phân biệt các trường hợp Khuyến mại, quảng cáo và biếu tặng. Nếu không kèm điều kiện thì giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo biếu tặng được ghi nhận vào chi phí bán hàng; Nếu kèm điều kiện thì ghi nhận doanh thu, giá vốn tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  TK 152 có nội dung phản ánh vật tư thay thế; TK 1534 phản ánh thiết bị, phụ tùng thay thế. Vậy khoản nào được phản ánh vào TK 152, khoản nào phản ánh TK 153?

Trả lời

Trả lời:

Việc phản ánh vào TK 152 hay 153 hoàn toàn do doanh nghiệp quyết định vì chỉ doanh nghiệp mới biết cách thức sử dụng tài sản của mình. Một tài sản có thể dược phân loại là vật tư ở doanh nghiệp này nhưng lại là thiết bị tại doanh nghiệp khác

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Lỗ ngoài kế hoạch được hiểu là như thế nào? Nếu không được trích lập dự phòng thì không bảo toàn vốn?

Trả lời

Trả lời:

Hiện nay không có định nghĩa về lỗ ngoài kế hoạch và khái niệm này còn bị hiểu theo nhiều cách khác nhau. Bộ Tài chính đã cho phép một số trường hợp trích lập dự phòng khi công ty con, liên doanh, liên kết bị lỗ mà không phân biệt là trong hay ngoài kế hoạch

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Việc trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh, đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn khác thực hiện như thế nào?

Trả lời

Trả lời:

- Đối với chứng khoán kinh doanh, chỉ trích lập dự phòng giảm giá.

- Đối với đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết: Chỉ trích lập dự phòng do lỗ, không trích lập dự phòng giảm giá.

- Khoản đầu tư dài hạn thông thường (sẵn sàng để bán): Nếu là chứng khoán niêm yết thì trích lập dự phòng giảm giá; Nếu không xác định được giá trị hợp lý thì trích lập dự phòng tương tự như khoản đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết.

Điểm d khoản 1 điều 33 Nghị định 59

Trả lời

Trả lời:

Do chưa hiểu hết nghị định 59. Theo quy định tại khoản 1 điều 17 Nghị định 59: “Các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các khoản đầu tư tài chính…. Được xử dụng để bù đắp theo quy định hiện hành…” Vì vậy cần hiểu giá trị ghi sổ khoản đầu tư là giá đã xử lý dự phòng.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Trường hợp giải thể công ty con để sáp nhập vào công ty mẹ thì thực hiện những thủ tục kế toán như thế nào?

Trả lời

Trả lời:

Khi giải thể công ty con để sáp nhập vào công ty mẹ, công ty con chấm dứt hoạt động phải lập BCTC trên cơ sở hoạt động không liên tục, theo đó phải đánh giá lại toàn bộ tài sản thuần. Công ty mẹ, phải ghi giảm giá trị ghi sổ khoản đầu tư; Ghi nhận toàn bộ tài sản, nợ phải trả của công ty con bị giải thể theo giá trị hợp lý tại ngày sáp nhập; Phần chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư và giá trị hợp lý được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính.

Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Khi nhận được phần cổ tức, lợi nhuận đã dùng để đánh giá tăng vốn Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá kế toán như thế nào?Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Khi nhận được phần cổ tức, lợi nhuận đã dùng để đánh giá tăng vốn Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá kế toán như thế nào?

Trả lời

Trả lời:

khi nhận được phần cổ tức, lợi nhuận đã dùng để đánh giá tăng vốn Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá không ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính mà ghi giảm giá trị khoản đầu tư

Có thể bạn quan tâm

Những vướng mắc về thuế

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn và một số ưu đãi khác

Những vướng mắc khác

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn và một số ưu đãi khác

goBack