new-detail

Phần mềm kế toán

Chương trình kế toán A&Csoft được thiết kế trên cơ sở tự động hóa các công việc của bộ phận quản lý tài chính kế toán, từ khâu nhập chứng từ đến xử lý dữ liệu và lập báo cáo, mỗi phần hành đều có kèm theo các hướng dẫn sử dụng chi tiết giúp bạn có thể dễ dàng nắm bắt cách thức sử dụng chương trình trong thời gian ngắn (từ 1 đến 3 ngày).

Phần mềm kế toán

Chương trình kế toán A&Csoft được thiết kế trên cơ sở tự động hóa các công việc của bộ phận quản lý tài chính kế toán, từ khâu nhập chứng từ đến xử lý dữ liệu và lập báo cáo, mỗi phần hành đều có kèm theo các hướng dẫn sử dụng chi tiết giúp bạn có thể dễ dàng nắm bắt cách thức sử dụng chương trình trong thời gian ngắn (từ 1 đến 3 ngày).

A&Csoft được thiết kế xây dựng trên cơ sở đảm bảo tương tích với tất cả các hệ điều hành, có thể hoạt động độc lập trên từng máy tính đơn lẻ hoặc phối hợp trên mạng máy vi tính. Tất cả các mẫu biểu, sổ sách và báo cáo đều được thiết kế thu gọn trong khổ giấy A4.

A&Csoft được tổ chức gồm nhiều phần hành liên hoàn giúp bạn quản lý có hệ thống và chặt chẽ toàn bộ các hoạt động trong đơn vị. Việc tổ chức và luân chuyển dữ liệu đảm bảo tính độc lập của từng phần hành, đồng thời có các chức năng trợ giúp phục vụ cho việc trao đổi , đối chiếu số liệu giữa các phần hành giúp bạn hạn chế tối thiểu việc nhập dữ liệu.

+ Các nghiệp vụ tính toán xử lý dữ liệu và báo cáo định kỳ được máy thực hiện tự động và ghi sổ kế toán, bao gồm:

  • Kê khai thuế GTGT và thuế TTĐB.
  • Lập báo cáo Mua - Bán hàng hóa. (chi tiết theo mặt hàng, khách hàng, nhân viên bán hàng ... )
  • Lập sổ chi tiết công nợ, bảng đối chiếu công nợ và phân tích tuổi nợ.
  • Lập sổ chi tiết tài sản cố định, thẻ tài sản, trích và phân bổ khấu hao.
  • Lập sổ chi tiết chi phí trả trước, phân bổ chi phí cho các hoạt động kinh doanh.
  • Tính giá xuất kho vật tư & hàng hóa theo phương pháp lựa chọn.
  • Kết chuyển và phân bổ chi phí sản xuất trực tiếp và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp lựa chọn.
  • Kết chuyển doanh thu - giá vốn hàng bán - thuế GTGT được khấu trừ.
  • Phân bổ (kết chuyển) chi phí bán hàng, chi phí quản lý, thu nhập và chi phí hoạt động tài chính và bất thường đồng thời xác định kết quả kinh doanh, tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
  • Các công việc kết chuyển tự động được thực hiện chi tiết theo từng sản phẩm, công trình, đơn đặt hàng, hợp đồng hoặc từng hoạt động kinh doanh... nên sau khi hoàn thành việc nhập chứng từ gốc bạn đã có đủ các Báo cáo tài chính cần thiết.

A&Csoft cung cấp cho bạn một hệ thống các sổ sách và báo cáo kế toán theo quy định hiện hành được lập trên hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời còn bổ sung nhiều mẫu báo cáo kế toán quản trị đa dạng được xây dựng từ kinh nghiệm thực tế của nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế... Chúng tôi luôn sẵn sàng điều chỉnh và bổ xung các mẫu báo cáo kế toán quản trị và phân tích kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

Đặc biệt A&Csoft có thể giúp bạn theo dõi và quản lý doanh thu - chi phí và tính toán hiệu quả kinh doanh chi tiết cho nhiều hoạt động kinh doanh (sản xuất - thương mại - dịch vụ ...) trên cùng một hệ thống kế toán; hoặc có thể mở nhiều hệ thống sổ sách kế toán riêng biệt cho từng hoạt động kinh doanh (trên một hoặc mạng máy vi tính) sau đó hợp nhất thành 1 hệ thống chung.

Chương trình được thiết kế phù hợp cho các đơn vị có tổ chức kế toán phân tán (gồm nhiều đơn vị thành viên hạch toán độc lập hoặc báo sổ), cho phép quản lý chi tiết các đơn vị thành viên đồng thời tự động hợp nhất số liệu để lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính toàn Công ty.

Với nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao khả năng phục vụ khách hàng, đến nay A&Csoft đã được sử dụng và đáp ứng các yêu cầu quản lý trong nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình với quy mô và tổ chức hoạt động kinh doanh khác nhau từ sản xuất, xây dựng, vận tải, thương mại đến dịch vụ du lịch và khách sạn.


main
NGUYỄN VĂN KIÊN

Phó Tổng Giám đốc Công ty

(84-28) 35.472.972

Email
goBack