Hỏi đáp

Những vướng mắc về thuế

 • Trường hợp người lao động ủy quyền cho Công ty thực hiện việc quyết toán thay cho cá nhân về Thuế thu nhập cá nhân, khi đó sẽ phát sinh một số cá nhân có số thuế đã nộp thừa và một số cá nhân có số thuế còn phải nộp thì Công ty xử lý như thế nào?

  Trả lời
 • Đối tượng nào được phép gia hạn nộp Thuế thu nhập nhập doanh nghiệp năm 2010? Thời hạn gia hạn nộp thuế như thế nào?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Các khoản thuế gián thu như GTGT, TTĐB, BVMT, XK có được coi là khoản giảm trừ doanh thu không? 

  Trả lời

Những vướng mắc về kế toán

 • Trường hợp Công ty cổ phần sử dụng từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển hoặc từ lợi nhuận chưa phân phối để tăng vốn điều lệ thì  Công ty đầu tư vốn nhận được số cổ phiếu tăng thêm sẽ phải hạch toán như thế nào?

  Trả lời
 • Trường hợp công ty tạm ứng tiền cho nhân viên mua cổ phiếu công ty không xác định thời hạn hoàn trả. Như vậy có trích lập dự phòng theo hướng dẫn của chuẩn mực kế toán ? và nếu có trích lập dự phòng phải thu như vậy chi phí này có được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Việc xác định tỷ giá giao dịch thực tế theo Thông tư 200 là khá phức tạp. Có cách nào để thực hiện đơn giản hơn không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Có được tái phân loại các khoản tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn gốc trên 3 tháng nhưng có kỳ hạn còn lại không quá 3 tháng thành tương đương tiền không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Một số phần mềm không sử dụng tỷ giá ghi sổ mà sử dụng tỷ giá thực tế cho bên Có TK tiền, TK phải thu; Bên Nợ TK phải trả. Điều này có phù hợp không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Khi nhập khẩu tài sản, cơ quan Hải quan sẽ thông báo tỷ giá và thường khác biệt só với tỷ giá của ngân hàng thương mại. Vậy giá trị tài sản được tính theo tỷ giá hải quan công bố hay ngân hàng thương mại?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Trường hợp nào chênh lệch tỷ giá được ghi nhận vào chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái – Mã số 417 của Bảng cân đối kế toán? Trường hợp nào được vốn hóa chênh lệch tỷ giá như đối với chi phí đi vay?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Nếu khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh lớn thì có được treo trên TK 242 để phân bổ dần không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Khoản trả trước cho người bán và khoản nhận trước của người mua bằng ngoại tệ có bắt buộc phải đánh giá lại không? Khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ trở nên khó đòi có được đánh giá lại không vì đánh giá lại thì phải trích dự phòng?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Làm thế nào để xác định được khi nào khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ trở thành đã thực hiện?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Nếu các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, như các khoản cho vay, trái phiếu, tiền gửi có kỳ hạn… bị quá hạn thì có được trích lập dự phòng không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Các khoản cho vay nào được phép trình bày trên BCĐKT? Các khoản nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay kế toán như thế nào?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Việc tính giá vốn chứng khoán kinh doanh được thực hiện theo phương pháp nào?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Công ty con sử dụng LNSTCPP để tăng vốn. Sau một thời gian trả lại một phần vốn đầu tư của chủ sở hữu cho công ty mẹ. Công ty mẹ có được ghi giảm giá trị khoản đầu tư vào công ty con không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Khi nhận được phần cổ tức, lợi nhuận đã dùng để đánh giá tăng vốn Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá kế toán như thế nào?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Trường hợp giải thể công ty con để sáp nhập vào công ty mẹ thì thực hiện những thủ tục kế toán như thế nào?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Điểm d khoản 1 điều 33 Nghị định 59: Trường hợp giá trị vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp cổ phần hóa tại doanh nghiệp khác được xác định thấp hơn giá trị ghi sổ thì xác định theo giá trị ghi sổ. Điều này dẫn đến việc chưa tính đến khoản lỗ từ các khoản đầu tư. Nhà đầu tư phải mua vốn ảo và chịu thiệt hại?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Việc trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh, đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn khác thực hiện như thế nào?

   

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Lỗ ngoài kế hoạch được hiểu là như thế nào? Nếu không được trích lập dự phòng thì không bảo toàn vốn?

   

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, TK 152 có nội dung phản ánh vật tư thay thế; TK 1534 phản ánh thiết bị, phụ tùng thay thế. Vậy khoản nào được phản ánh vào TK 152, khoản nào phản ánh TK 153?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,Phương pháp kế toán các trường hợp hàng dùng để khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ như thế nào?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,Mô tả về phương pháp giá bán lẻ?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Nhà thầu xây lắp có được vốn hóa lãi vay cho các công trình thi công không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Thành phẩm đã nhập kho, sau đó vận chuyển đến các của hàng ở địa phương khác. Chi phí vận chuyển và bảo quản trên đường được kế toán như thế nào?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Những trường hợp sau có phải trích lập dự phòng không?

  a) Loại tồn kho A bị giảm giá nhưng có 1 lượng hàng đã được ký hợp đồng chắc chắn sẽ tiêu thu với mức giá cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được;

  b) Loại hàng B có 1 số sản phẩm bị hư hỏng nên có khả năng giảm giá nhưng tổng giá trị thuần có thể thực hiện được của loại hàng đó vẫn cao hơn giá gốc

  c) NVL bị giảm giá không dùng cho SXKD mà dùng cho XDCB

  Trả lời
 •  TSCĐ nếu có thời gian xây dựng dưới 12 tháng có được vốn hóa chi phí lãi vay không?

  Trả lời
 •  Khoản trả trước tiền thuê đất sau ngày luật đất đai có hiệu lực và có sổ đỏ có được ghi nhận là TSCĐ vô hình không?

  Trả lời
 • Theo Thông tư 200 thì BĐSĐT cho thuê thì khấu hao, nắm giữ chờ tăng giá thì không khấu hao. Tuy nhiên trong thời gian chờ tăng giá doanh nghiệp cho thuê thì sao? 

  Trả lời
 •  Có được tái phân loại chi phí trả trước dài hạn thành ngắn hạn không? 

  Trả lời
 • Việc bù trừ tài sản thuế hoãn lại và thuế hoãn lại phải trả được thực hiện như thế nào?

  Trả lời
 •  Nếu không thể đối chiếu xác nhận nợ do con nợ bỏ trốn, có được trích lập dự phòng phải thu khó đòi không?

  Trả lời
 • Khi nào trích trước chi phí sử dụng TK 335? Khi nào sử dụng TK 352?

  Trả lời
 • Chi phí hoàn nguyên môi trường được phân bổ trong bao nhiêu năm? Thời điểm trích chi phí hoàn nguyên môi trường bắt đầu khi nào?

  Trả lời
 •  Có được ghi nhận khoản vốn góp bằng thương hiệu không?

  Trả lời
 • Nhà đầu tư đã góp đủ vốn bằng ngoại tệ theo giấy phép đầu tư. Nếu số vốn góp bằng ngoại tệ được quy đổi ra VND trên BCTC khác so với số vốn quy đổi ra VND trên giấy phép đầu tư (do chênh lệch tỷ giá giữa thời điểm cấp phép và thời điểm góp vốn) thì xử lý chênh lệch tỷ giá như thế nào?

  Trả lời
 • Tại sao khi sử dụng quỹ ĐTPT để đầu tư TSCĐ không thấy hướng dẫn kết chuyển quỹ ĐTPT sang vốn đầu tư của chủ sở hữu?

  Trả lời
 • Vì sao công ty mẹ không được phân phối lợi nhuận dựa trên BCTC riêng mà phải căn cứ vào BCTCHN?

  Trả lời
 • Giải thích rõ hơn nguyên tắc doanh thu ghi nhận theo nghĩa vụ thực hiện. Cho Ví dụ  minh họa nguyên tắc này. Có được trích trước khoản giảm trừ doanh thu không?

  Trả lời
 • Về việc ghi nhận doanh thu, giá vốn của các giao dịch mua, bán, điều chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ được thực hiện như thế nào? Có phụ thuộc vào hóa đơn GTGT hay PXKKVCNB không?

  Trả lời
 • Doanh thu bán bất động sản của chủ đầu tư được ghi nhận như thế nào?

  Trả lời
 • Doanh nghiệp năm nay phải nộp bổ sung tiền thuê đất của một vài năm trước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do giá đất thay đổi chứ không phải do sai sót. Vậy số tiền nộp này có được phân bổ dần vào chi phí không thông qua TK 242?

  Trả lời
 • Trường hợp cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đã thỏa mãn hầu hết các tiêu chuẩn quy định trong Thông tư 200 nhưng việc thu tiền kéo dài hơn 12 tháng thì có cho phép ghi nhận doanh thu 1 lần trên toàn bộ số tiền thu trước hay không?

  Trả lời
 • Những loại doanh nghiệp nào được sử dụng đồng tiền khác VND làm đồng tiền ghi sổ kế toán?

  Trả lời
 • Khi tính EPS thì số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi được tính của năm nào?

  Trả lời
 • Dòng tiền liên quan đến trả trước tiền thuê đất 1 lần được trình bày như thế nào?

  Trả lời
 • Căn cứ để thuyết minh giá trị hợp lý và suy giảm giá trị là gì?

  Trả lời
 • Nếu công ty mẹ dự kiến sẽ bán một công ty con trong tương lai gần thì có phải hợp nhất công ty con đó không và quyền kiểm soát có thể được coi là tạm thời không?

  Trả lời
 •  Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Nếu công ty con đã mở thủ tục phá sản thì công ty mẹ có phải hợp nhất công ty con đó không và quyền kiểm soát có thể được coi là tạm thời không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Cổ phiếu quỹ trên BCTCHN xảy ra trong trường hợp nào?

  Trả lời
 •  Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Khi công ty con đầu tư ngược vào công ty mẹ thì khoản đầu tư được trình bày là cổ phiếu quỹ trên BCTCHN. Sau đó công ty con thanh lý, khoản lãi, lỗ trên BCTC riêng có phải chuyển sang ghi nhận vào thặng dư vốn cổ phần trên BCTCHN không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Nêu sự khác biệt về kế toán lợi thế thương mại giữa Thông tư 161 và Thông tư 202

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Sự khác biệt giữa kết quả thoái vốn trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất là gì?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu của các bên, phải thực hiện những điều chỉnh gì trên BCTCHN?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Việc loại trừ khoản đầu tư của công ty con cấp 2 có gì khác so với công ty con cấp 1?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Nếu doanh nghiệp trước đây nắm giữ một khoản đầu tư thông thường 10% vốn góp và quyền biểu quyết. Nay đầu tư thêm 10% và có ảnh hưởng đáng kể. Khi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, việc điều chỉnh giá trị khoản đầu tư có được tính  cả phần biến động tài sản thuần kể từ thời điểm nắm giữ 10% không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Công ty liên doanh và liên kết đều áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Tại sao phải loại trừ phần lãi, lỗ tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư phát sinh từ các giao dịch giữa nhà đầu tư và liên doanh mà không thực hiện điều tương tự đối với liên kết?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Một số lưu ý căn bản về phương pháp lập và trình bày BCLCTTHN là gì?

  Trả lời
 • Chỉ tiêu “Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia” trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có bao gồm lãi của các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống không? Có bao gồm lãi tiền gửi không kỳ hạn không? Vì theo hướng dẫn của Chế độ kế toán 200 thì chỉ tiêu đó chỉ ghi: “Lãi tiền gửi” mà không phân biệt có kỳ hạn hay không kỳ hạn. Ngoài ra, thuyết minh trên BCTC có tách chi tiết lãi tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn hay chỉ gom lại là “Lãi tiền gửi” như theo mẫu gợi ý của Công ty.

  Trả lời
 •  Chỉ tiêu “Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu” trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất có bao gồm khoản cổ tức công ty con trả cho NCI không?

  Trả lời
 • Báo cáo kiểm toán năm 2016 của A&C nêu ý kiến ngoại trừ về tính hiện hữu của tiền mặt và hàng tồn kho. Đến năm 2017, A&C đã chứng kiến kiểm kê tại ngày 31/12/2017 => trên báo cáo kiểm toán năm 2017 có cần phải nêu lại đoạn ý kiến kiểm toán ngoại trừ của năm 2016 không (số liệu trọng yếu)?

  Trả lời
 • A&C đã kiểm toán 6 tháng 2016 và năm 2016. Khách hàng yêu cầu kiểm toán BCTC 9 tháng 2017. Nếu không thực hiện được thủ tục kiểm tra số liệu so sánh 9 tháng 2016 thì KTV cần nêu ý kiến ngoại trừ hay chỉ cần nêu đoạn Vấn đề khác (tham khảo 1 số báo cáo của Big4 thì chỉ cần nêu đoạn Vấn đề khác)

  Trả lời
 • Khách hàng đã ký hợp đồng kiểm toán 6 tháng và 12 tháng với công ty kiểm toán khác. Nếu A&C thực hiện kiểm toán BCTC 9 tháng (theo yêu cầu của Tập đoàn) thì có phát sinh vấn đề gì không, có cần liên hệ với kiểm toán viên của công ty kia không?

  Trả lời
 • Theo quy định của NĐ 71 về quản trị công ty đại chúng, lương và thu nhập của Tổng giám đốc phải tách ra trên thuyết minh BCTC. Đây là thông tin khó và nhạy cảm, đề nghị công ty thống nhất cách trình bày thuyết minh nội dung này năm nay?

  Trả lời
 • Khi trình bày Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh, Công ty có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài thì trình bày phần tài sản bộ phận như thế nào? Có phân bổ theo doanh thu được không? (vì thấy phân bổ theo doanh thu có phần không hợp lý).

  Trả lời
 • Khi BCTC của Công ty mẹ & Các công ty con có thuyết minh hoặc chính sách lập Báo cáo bộ phận khác nhau thì khi lập BCTC hợp nhất lập theo cái nào? hoặc khi BCTC hợp nhất lập khác BCTC của Công ty mẹ thì KTV có nêu ý kiến gì không? 

  Trả lời
 • Khi doanh thu hoạt động chính yếu chiếm đến 90% tổng doanh thu thì có bắt buộc phải thuyết minh định lượng BC Bộ phận không hay chỉ định tính ghi 1 câu ngắn gọn trên thuyết minh BCTC.

  Trả lời
 • Theo phụ lục 2 TT200, Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố gồm:

  Chi phí nguyên liệu, vật liệu

  Chi phí nhân công

  Chi phí khấu hao tài sản cố định

  Chi phí dịch vụ mua ngoài

  Chi phí khác bằng tiền

  Vậy các khoản chi phí dự phòng (gồm dp nợ phải thu khó đòi, hàng tồn kho, đầu tư) sẽ trình bày ở khoản mục nào trong các khoản mục nêu trên?

  Trả lời
 • Tính giá thành công ty sản xuất, giá thành được chạy theo phần mềm thì việc kiểm tra lại giá thành được thực hiện như thế nào? Thông thường đi làm sẽ khó tiếp cận được cách chạy giá thành này.

  Trả lời
 • Tình huống thực tế :

  Đối với Công ty vừa có chi nhánh hạch toán độc lập (quyết toán thuế TNDN riêng) và vừa có công ty con phát sinh trường hợp:

  + Khi lập báo cáo tài chính tổng hợp phát sinh thuế hoãn lại do chênh lệch tạm thời từ giao dịch nội bộ giữa văn phòng và các chi nhánh

  + Khi lập báo cáo tài chính hợp nhất phát sinh thuế hoãn lại do chênh lệch tạm thời từ giao dịch nội bộ giữa Công ty với Công ty con.

   

   

  Câu hỏi:

  Khi lên báo cáo tài chính hợp nhất có được bù trừ tài sản thuế thu nhập hoãn lại với thuế thu nhập hoãn lại phải trả (hoặc ngược lại) trong trường hợp phát sinh tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại từ giao dịch giữa văn phòng với chi nhánh và phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả phát sinh từ giao dịch nội bộ giữa Công ty với công ty con.

  Trả lời
 • Tình huống thực tế :

  Công ty B là Công ty con của Công ty A (tỷ lệ sở hữu của A trong B là 60%)

  Công ty C là Công ty liên kết của Công ty con B (tỷ lệ sở hữu của B trong C là 30%)

  Trong năm tài chính N Công ty con C chia cổ tức cho Công ty B số tiền là 1.000.000.000 VND.

   

   

  Câu hỏi:

  Khi lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty A thì khoản đầu tư vào Công ty C được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu thì bút toán giảm cổ tức nhận được từ Công ty liên kết theo số tiền thực nhận của Công ty con B là 1.000.000.000 VND hay theo tỷ lệ sở hữu của Công ty A trong công ty B là: 60%*1.000.000.000= 600.000.000 VND.

  Trả lời
 • Tại văn phòng BĐHN đơn vị có nhận được 1 khoản tiền hỗ trợ chi phí bán hàng của bảo hiểm PTI (mục đích PTI hỗ trợ khoản này để thúc đẩy công tác bán hàng kèm theo thỏa thuận). Liên quan khoản tiền hỗ trợ này xin hỏi 2 việc: 

  1/ Về hóa đơn: đơn vị có phải xuất hóa đơn cho bên PTI khi nhận khoản này không, do bên PTI đang yêu cầu đơn vị phải xuất hóa đơn cho khoản này?

  2/ Về hạch toán, đơn vị ghi nhận khoản này vào thu nhập khác 711, sau đó chi phí phát sinh liên quan đến việc bán bảo hiểm ghi nhận vào 641 hay đơn vị sẽ để trên 3388 lấy nguồn và sau này chi các khoản sẽ được trừ dần 3388.

  Trả lời
 •  Một doanh nghiệp kinh doanh BĐS có phát sinh các chi phí hoa hồng bán nhà trả cho bên môi giới BĐS, các khoản chi phí này phải hạch toán ngay vào 641 hay treo trên 242 đợi khi có doanh thu mới phân bổ vào chi phí theo nguyên tắc để doanh thu phù hợp chi phí?
  (Do DN BĐS xây nhà chung cư thực tế 2 đến 3 thì công trình mới hoàn thành, lúc đó mới có doanh thu bán căn hộ, trong khi trước đó đã phát sinh các chi phí trả cho môi giới, chi phí khuyến mại để bán căn hộ cho khách hàng, VD khách hàng mua nhà được tặng xe, ti vi, vàng…)

  Trả lời
 • Doanh nghiệp nhận đầu tư khi phát sinh các khoản nhận tiền từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh với bên đi đầu tư và theo cam kết hợp đồng hợp tác này đơn vị phải trả 1 mức lợi tức cố định thì khoản vốn khi nhận khoản hợp đồng hợp tác được ghi nhận vào 338 như là 1 khoản phải trả hay ghi nhận như 1 khoản đi vay trên 341?

   

  Trả lời
 • Bưu điện TT3 và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện có tiền điện dùng chung tại 51 Vũ Trọng Phụng. Điện lực Thanh Xuân xuất hóa đơn tiền điện chung cho BĐ TT3. Sau đó Bưu điện TT3 xuất lại hóa đơn cho Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ phần chi phí của Trung tâm. Vậy BĐ TT3 hạch toán như thế nào đối với khoản tiền điện dùng chung này? Hạch toán giảm chi phí hay hạch toán tăng thu nhập khác?

   

  Phần tiền thuế GTGT, BĐ TT3 hạch toán giảm phần được khấu trừ tương ứng với phần xuất lại hóa đơn cho Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ hay hạch toán thuế GTGT đầu ra? Kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra như thế nào? (Xin văn bản hướng dẫn cụ thể)

  Trả lời
 • BĐ huyện, trung tâm kinh doanh các loại thẻ cào viễn thông. Hàng tháng, đơn vị xuất dùng thẻ cào phát cho CBCNV tương ứng với mức phụ cấp điện thoại quy định. Đơn vị đang thực hiện xuất hóa đơn đầu ra cho số thẻ điện thoại này và hạch toán như sau:

  - Khi mua thẻ về nhập kho:

  Nợ TK156: giá vốn thẻ

  Nợ TK13635 (phần thuế)

  Có TK111,112,331: tổng thanh toán

  - Khi xuất dùng, phát cho CBCNV

  Nợ TK154: giá bán thẻ

  Nợ TK13635 (phần thuế)

  Có TK111

  Nợ TK 111

  Có TK511: giá bán thẻ

  Có TK33635 (phần thuế)

  Nợ TK632 / Có TK156: giá vốn thẻ

  Vậy, việc dùng thẻ để phát cho CBCNV có phải xuất hóa đơn hay không? Việc hạch toán của đơn vị có phù hợp không? 

  Trả lời
 • Thực tế gặp tình huống là trường hợp là: 1 công ty đi đầu tư vào 1 đơn vị khác, đây là khoản đầu tư vào công ty con, BCTC đơn vị này năm đi đầu tư phát sinh lỗ và thậm chí có lỗ lũy kế nhưng giá cổ phiếu đơn vị này đang rất cao, so giá mua thì không lỗ, đang có lãi khá nhiều, vậy theo quy định có phải xem xét trích lập DP hay không, có phải nêu trên ý kiến KTV về việc này hay không?

  Trả lời
 • Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 13, thông tư số 45/2013/TT-BTC:

  Điều 13. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

  1. Các phương pháp trích khấu hao:

  a) Phương pháp khấu hao đường thẳng.

  b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

  c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

  2. Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp:

  a) Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

  Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ

  Theo quy định tại phụ lục 2, thông tư số 45/2013/TT-BTC:

  I. Phương pháp khấu hao đường thẳng:

  1. Nội dung của phương pháp:

  Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:

  - Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công thức dưới đây:

  Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định

  =

  Nguyên giá của tài sản cố định

   

   

  Thời gian trích khấu hao

   

  - Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng...

  Theo quy định trên, tôi đang hiểu trích khấu hao nhanh không quá 2 lần khấu hao theo phương pháp đường thẳng được quy định tại thông tư số 45/2013/TT-BTC nghĩa là giảm thời gian khấu hao không quá 2 lần thời gian tối thiểu theo phụ lục I của thông tư đó. Vậy hiểu như tôi có phù hợp không, hay phải hiểu là thời gian khấu hao vẫn là nằm trong khung, sau đó tôi lấy mức khấu hao nhân với hệ số khấu hao nhanh (ví dụ hệ số 1,2; 1,5...) (về bản chất thì vẫn là vượt khung).

   

   

  Trong trường hợp không coi đây là thay đổi thời gian khấu hao thì doanh nghiệp vận dụng điểm này để điều chỉnh lợi nhuận thông qua khấu hao nhanh với các hệ số khác nhau thì có đúng quy định không hoặc ví dụ khung quy định là 10-20 năm, đơn vị đăng ký khấu hao 10 năm, sau đó trích khấu hao nhanh vừa đúng bằng 2 lần thì có đúng quy định không?

  Trả lời
 • Theo quy định tại khoản 3, điều 10, thông tư số 45/2013/TT-BTC:

  3. Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định:

  a) Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định mới và đã qua sử dụng khác so với khung thời gian trích khấu hao quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp phải lập phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định trên cơ sở giải trình rõ các nội dung sau:

  - Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế;

  - Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng thực tế của tài sản);

  - Ảnh hưởng của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ các tổ chức tín dụng.

  - Đối với các tài sản hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, B.C.C thì doanh nghiệp phải bổ sung thêm Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

  b) Thẩm quyền phê duyệt Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản cố định:

  - Bộ Tài chính phê duyệt đối với:

  + Công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty do nhà nước nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên do các Bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

  + Các công ty con do Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên.

  - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt đối với các Tổng công ty, công ty độc lập do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác có trụ sở chính trên địa bàn. 

  Trên cơ sở Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được phê duyệt Phương án, doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý...

  Hiện tại chưa tìm thấy văn bản nào sửa đổi, bổ sung đoạn quy định trên.

  Theo quy định trên ”ý b này có liên quan gì ý a không vì, ý a là xác định khác khung, còn ý b là thay đổi thời gian”.

  Tại ý b đoạn Sở tài chính có dấu phẩy ngăn cách và theo tôi nên hiểu là là liệt kê 2 loại doanh nghiệp: 1 là do Ủy ban thành lập, 2 là các thành phần khác.

   

   

  1/ Vậy trong các trường hợp dưới đây, doanh nghiệp khi xác định thời gian khấu hao thấp hơn khung hoặc thay đổi thời gian khấu hao thì doanh nghiệp có phải được Sở Tài chính phê duyệt hay không?

  2/ Và có phải thông báo với cơ quan thuế không (do hiện tại một số cục thuế không tiếp nhận thông báo của các doanh nghiệp, một số vẫn tiếp nhận):

  + Trường hợp 1: Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản mới 100% thấp hơn khung. (lúc này đơn vị vận dụng chỗ trích khấu hao nhanh để không cần qua Sở tài chính được không)

  + Trường hợp 2: Doanh nghiệp thay đổi thời gian khấu hao nhưng vẫn trong khung.

  + Trường hợp 3: Doanh nghiệp thay đổi thời gian khấu hao và thời gian đó không nằm trong khung. 

  Trả lời

Những vướng mắc khác

 • Từ ngày 01/01/2009 Doanh nghiệp phải trích nộp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Như vậy, từ ngày 01/01/2009 trở đi, Doanh nghiệp có còn được trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không?

  Trả lời
 • Chi phí khánh thành cây cầu khá lớn có vốn hóa vào tài sản cố định không? Những doanh nghiệp nào được phép vốn hóa (bên bộ phận xdcb có thông tư hay quy định riêng đặc thù cho từng loại hình doanh nghiệp như nhà nước, tư nhân…)? (cụ thể: có khách hàng thuộc Bộ quốc phòng phát sinh chi phí khánh thành có giá trị hơn 3,5 tỷ đồng đang xin Bộ quốc phòng đưa vào vốn hóa giá trị công trình mà không phân bổ chi phí theo TT200)

  Trả lời
 • Vấn đề về hợp đồng và đóng bảo hiểm bắt buộc đối với hợp đồng Cộng tác viên (Ngọc, Thương – T2)

  Hợp đồng Công tác viên là hợp đồng Bưu điện và Viễn thông các tỉnh ký kết với các cá nhân thực hiện các công việc như kế toán huyện, thu cước thuê bao Viễn thông, bưu tá tại các chi cục…

  Thời hạn của hợp đồng Công tác viên này thường có thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm; hiện tại Bưu điện và Viễn thông các tỉnh không ký đống bảo hiểm bắt buộc cho các đối tượng này.

  - Hợp đồng Công tác viên nêu trên là hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng lao động?

  - Nếu là Hợp đồng dịch vụ thì có bắt buộc phải ký kết đối với những đối tượng phải có đăng ký hành nghề về những dịch vụ đã cung cấp không?

  Trả lời
 •  Theo điểm điều 9, TT 219/2013/BTC có quy định:

  “d) Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài hoặc thông qua đại lý, bao gồm:

  Các dịch vụ của ngành hàng không áp dụng thuế suất 0%: Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không; dịch vụ cất hạ cánh tàu bay; dịch vụ sân đậu tàu bay; dịch vụ an ninh bảo vệ tàu bay; soi chiếu an ninh hành khách, hành lý và hàng hóa; dịch vụ băng chuyền hành lý tại nhà ga; dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; dịch vụ bảo vệ tàu bay; dịch vụ kéo đẩy tàu bay; dịch vụ dẫn tàu bay; dịch vụ thuê cầu dẫn khách lên, xuống máy bay; dịch vụ điều hành bay đi, đến; dịch vụ vận chuyển tổ lái, tiếp viên và hành khách trong khu vực sân đậu tàu bay; chất xếp, kiểm đếm hàng hóa; dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế từ cảng hàng không Việt Nam (passenger service charges).

  Các dịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0%: Dịch vụ lai dắt tàu biển; hoa tiêu hàng hải; cứu hộ hàng hải; cầu cảng, bến phao; bốc xếp; buộc cởi dây; đóng mở nắp hầm hàng; vệ sinh hầm tàu; kiểm đếm, giao nhận; đăng kiểm.”

  Đối với các dịch vụ “lai dắt tàu biển; hoa tiêu hàng hải; cứu hộ hàng hải; cầu cảng, bến phao; bốc xếp; buộc cởi dây; đóng mở nắp hầm hàng; vệ sinh hầm tàu; kiểm đếm, giao nhận; đăng kiểm.” thì chỉ cần cung cấp cho hãng tàu hoặc công ty nước ngoài là áp dung thuế suất 0% hay còn phải chạy chuyến quốc tế nữa mới được. Nếu tàu nước ngoài nhưng thực hiện các dịch vụ ở nội địa như lai dắt, hoa tiêu các tuyến trong nước thì có được hưởng 0% hay không? 

  Trả lời
 •  Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài thường có các khoản chi phí cho chuyên gia nước ngoài dưới hình thức phía Việt Nam chịu chi phí ăn ở đi lại cho chuyên gia tại Việt Nam.

  Theo quy định về thuế TNCN hiện hành:

  Điều 27, Thông tư 111/2013/TT-BTC:

  “Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức Việt Nam ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam

  Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (sau đây gọi tắt là bên Việt Nam) có ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài mà nhà thầu đó có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì bên Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho nhà thầu nước ngoài về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài và về trách nhiệm cung cấp các thông tin về người lao động nước ngoài, gồm: danh sách, quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian làm việc, công việc đảm nhận, thu nhập cho bên Việt Nam để bên Việt Nam cung cấp cho cơ quan thuế chậm nhất trước 07 ngày kể từ ngày cá nhân nước ngoài bắt đầu làm việc tại Việt Nam.”

   

   

  Quy định này được thực hiện như thế nào: 

  - Về form mẫu thông báo

  - Nơi gửi thông báo

  - Khi nào thì phải thực hiện: Chuyên gia ký hợp đồng trực tiếp có phải làm thông báo không?

  - Hiện tại khi kiểm toán đang hướng dẫn đơn vị làm nhưng thực tế cũng chưa biết làm như thế nào?

  Trả lời