Hỏi đáp

Những vướng mắc về thuế

 • Trường hợp người lao động ủy quyền cho Công ty thực hiện việc quyết toán thay cho cá nhân về Thuế thu nhập cá nhân, khi đó sẽ phát sinh một số cá nhân có số thuế đã nộp thừa và một số cá nhân có số thuế còn phải nộp thì Công ty xử lý như thế nào?

  Trả lời
 • Đối tượng nào được phép gia hạn nộp Thuế thu nhập nhập doanh nghiệp năm 2010? Thời hạn gia hạn nộp thuế như thế nào?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Các khoản thuế gián thu như GTGT, TTĐB, BVMT, XK có được coi là khoản giảm trừ doanh thu không? 

  Trả lời

Những vướng mắc về kế toán

 • Trường hợp Công ty cổ phần sử dụng từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển hoặc từ lợi nhuận chưa phân phối để tăng vốn điều lệ thì  Công ty đầu tư vốn nhận được số cổ phiếu tăng thêm sẽ phải hạch toán như thế nào?

  Trả lời
 • Trường hợp công ty tạm ứng tiền cho nhân viên mua cổ phiếu công ty không xác định thời hạn hoàn trả. Như vậy có trích lập dự phòng theo hướng dẫn của chuẩn mực kế toán ? và nếu có trích lập dự phòng phải thu như vậy chi phí này có được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Việc xác định tỷ giá giao dịch thực tế theo Thông tư 200 là khá phức tạp. Có cách nào để thực hiện đơn giản hơn không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Có được tái phân loại các khoản tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn gốc trên 3 tháng nhưng có kỳ hạn còn lại không quá 3 tháng thành tương đương tiền không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Một số phần mềm không sử dụng tỷ giá ghi sổ mà sử dụng tỷ giá thực tế cho bên Có TK tiền, TK phải thu; Bên Nợ TK phải trả. Điều này có phù hợp không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Khi nhập khẩu tài sản, cơ quan Hải quan sẽ thông báo tỷ giá và thường khác biệt só với tỷ giá của ngân hàng thương mại. Vậy giá trị tài sản được tính theo tỷ giá hải quan công bố hay ngân hàng thương mại?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Trường hợp nào chênh lệch tỷ giá được ghi nhận vào chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái – Mã số 417 của Bảng cân đối kế toán? Trường hợp nào được vốn hóa chênh lệch tỷ giá như đối với chi phí đi vay?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Nếu khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh lớn thì có được treo trên TK 242 để phân bổ dần không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Khoản trả trước cho người bán và khoản nhận trước của người mua bằng ngoại tệ có bắt buộc phải đánh giá lại không? Khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ trở nên khó đòi có được đánh giá lại không vì đánh giá lại thì phải trích dự phòng?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Làm thế nào để xác định được khi nào khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ trở thành đã thực hiện?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Nếu các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, như các khoản cho vay, trái phiếu, tiền gửi có kỳ hạn… bị quá hạn thì có được trích lập dự phòng không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Các khoản cho vay nào được phép trình bày trên BCĐKT? Các khoản nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay kế toán như thế nào?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Việc tính giá vốn chứng khoán kinh doanh được thực hiện theo phương pháp nào?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Công ty con sử dụng LNSTCPP để tăng vốn. Sau một thời gian trả lại một phần vốn đầu tư của chủ sở hữu cho công ty mẹ. Công ty mẹ có được ghi giảm giá trị khoản đầu tư vào công ty con không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Khi nhận được phần cổ tức, lợi nhuận đã dùng để đánh giá tăng vốn Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá kế toán như thế nào?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Trường hợp giải thể công ty con để sáp nhập vào công ty mẹ thì thực hiện những thủ tục kế toán như thế nào?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Điểm d khoản 1 điều 33 Nghị định 59: Trường hợp giá trị vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp cổ phần hóa tại doanh nghiệp khác được xác định thấp hơn giá trị ghi sổ thì xác định theo giá trị ghi sổ. Điều này dẫn đến việc chưa tính đến khoản lỗ từ các khoản đầu tư. Nhà đầu tư phải mua vốn ảo và chịu thiệt hại?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Việc trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh, đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn khác thực hiện như thế nào?

   

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Lỗ ngoài kế hoạch được hiểu là như thế nào? Nếu không được trích lập dự phòng thì không bảo toàn vốn?

   

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, TK 152 có nội dung phản ánh vật tư thay thế; TK 1534 phản ánh thiết bị, phụ tùng thay thế. Vậy khoản nào được phản ánh vào TK 152, khoản nào phản ánh TK 153?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,Phương pháp kế toán các trường hợp hàng dùng để khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ như thế nào?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,Mô tả về phương pháp giá bán lẻ?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Nhà thầu xây lắp có được vốn hóa lãi vay cho các công trình thi công không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Thành phẩm đã nhập kho, sau đó vận chuyển đến các của hàng ở địa phương khác. Chi phí vận chuyển và bảo quản trên đường được kế toán như thế nào?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Những trường hợp sau có phải trích lập dự phòng không?

  a) Loại tồn kho A bị giảm giá nhưng có 1 lượng hàng đã được ký hợp đồng chắc chắn sẽ tiêu thu với mức giá cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được;

  b) Loại hàng B có 1 số sản phẩm bị hư hỏng nên có khả năng giảm giá nhưng tổng giá trị thuần có thể thực hiện được của loại hàng đó vẫn cao hơn giá gốc

  c) NVL bị giảm giá không dùng cho SXKD mà dùng cho XDCB

  Trả lời
 •  TSCĐ nếu có thời gian xây dựng dưới 12 tháng có được vốn hóa chi phí lãi vay không?

  Trả lời
 •  Khoản trả trước tiền thuê đất sau ngày luật đất đai có hiệu lực và có sổ đỏ có được ghi nhận là TSCĐ vô hình không?

  Trả lời
 • Theo Thông tư 200 thì BĐSĐT cho thuê thì khấu hao, nắm giữ chờ tăng giá thì không khấu hao. Tuy nhiên trong thời gian chờ tăng giá doanh nghiệp cho thuê thì sao? 

  Trả lời
 •  Có được tái phân loại chi phí trả trước dài hạn thành ngắn hạn không? 

  Trả lời
 • Việc bù trừ tài sản thuế hoãn lại và thuế hoãn lại phải trả được thực hiện như thế nào?

  Trả lời
 •  Nếu không thể đối chiếu xác nhận nợ do con nợ bỏ trốn, có được trích lập dự phòng phải thu khó đòi không?

  Trả lời
 • Khi nào trích trước chi phí sử dụng TK 335? Khi nào sử dụng TK 352?

  Trả lời
 • Chi phí hoàn nguyên môi trường được phân bổ trong bao nhiêu năm? Thời điểm trích chi phí hoàn nguyên môi trường bắt đầu khi nào?

  Trả lời
 •  Có được ghi nhận khoản vốn góp bằng thương hiệu không?

  Trả lời
 • Nhà đầu tư đã góp đủ vốn bằng ngoại tệ theo giấy phép đầu tư. Nếu số vốn góp bằng ngoại tệ được quy đổi ra VND trên BCTC khác so với số vốn quy đổi ra VND trên giấy phép đầu tư (do chênh lệch tỷ giá giữa thời điểm cấp phép và thời điểm góp vốn) thì xử lý chênh lệch tỷ giá như thế nào?

  Trả lời
 • Tại sao khi sử dụng quỹ ĐTPT để đầu tư TSCĐ không thấy hướng dẫn kết chuyển quỹ ĐTPT sang vốn đầu tư của chủ sở hữu?

  Trả lời
 • Vì sao công ty mẹ không được phân phối lợi nhuận dựa trên BCTC riêng mà phải căn cứ vào BCTCHN?

  Trả lời
 • Giải thích rõ hơn nguyên tắc doanh thu ghi nhận theo nghĩa vụ thực hiện. Cho Ví dụ  minh họa nguyên tắc này. Có được trích trước khoản giảm trừ doanh thu không?

  Trả lời
 • Về việc ghi nhận doanh thu, giá vốn của các giao dịch mua, bán, điều chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ được thực hiện như thế nào? Có phụ thuộc vào hóa đơn GTGT hay PXKKVCNB không?

  Trả lời
 • Doanh thu bán bất động sản của chủ đầu tư được ghi nhận như thế nào?

  Trả lời
 • Doanh nghiệp năm nay phải nộp bổ sung tiền thuê đất của một vài năm trước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do giá đất thay đổi chứ không phải do sai sót. Vậy số tiền nộp này có được phân bổ dần vào chi phí không thông qua TK 242?

  Trả lời
 • Trường hợp cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đã thỏa mãn hầu hết các tiêu chuẩn quy định trong Thông tư 200 nhưng việc thu tiền kéo dài hơn 12 tháng thì có cho phép ghi nhận doanh thu 1 lần trên toàn bộ số tiền thu trước hay không?

  Trả lời
 • Những loại doanh nghiệp nào được sử dụng đồng tiền khác VND làm đồng tiền ghi sổ kế toán?

  Trả lời
 • Khi tính EPS thì số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi được tính của năm nào?

  Trả lời
 • Dòng tiền liên quan đến trả trước tiền thuê đất 1 lần được trình bày như thế nào?

  Trả lời
 • Căn cứ để thuyết minh giá trị hợp lý và suy giảm giá trị là gì?

  Trả lời
 • Nếu công ty mẹ dự kiến sẽ bán một công ty con trong tương lai gần thì có phải hợp nhất công ty con đó không và quyền kiểm soát có thể được coi là tạm thời không?

  Trả lời
 •  Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Nếu công ty con đã mở thủ tục phá sản thì công ty mẹ có phải hợp nhất công ty con đó không và quyền kiểm soát có thể được coi là tạm thời không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Cổ phiếu quỹ trên BCTCHN xảy ra trong trường hợp nào?

  Trả lời
 •  Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Khi công ty con đầu tư ngược vào công ty mẹ thì khoản đầu tư được trình bày là cổ phiếu quỹ trên BCTCHN. Sau đó công ty con thanh lý, khoản lãi, lỗ trên BCTC riêng có phải chuyển sang ghi nhận vào thặng dư vốn cổ phần trên BCTCHN không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Nêu sự khác biệt về kế toán lợi thế thương mại giữa Thông tư 161 và Thông tư 202

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Sự khác biệt giữa kết quả thoái vốn trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất là gì?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu của các bên, phải thực hiện những điều chỉnh gì trên BCTCHN?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Việc loại trừ khoản đầu tư của công ty con cấp 2 có gì khác so với công ty con cấp 1?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Nếu doanh nghiệp trước đây nắm giữ một khoản đầu tư thông thường 10% vốn góp và quyền biểu quyết. Nay đầu tư thêm 10% và có ảnh hưởng đáng kể. Khi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, việc điều chỉnh giá trị khoản đầu tư có được tính  cả phần biến động tài sản thuần kể từ thời điểm nắm giữ 10% không?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC, Công ty liên doanh và liên kết đều áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Tại sao phải loại trừ phần lãi, lỗ tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư phát sinh từ các giao dịch giữa nhà đầu tư và liên doanh mà không thực hiện điều tương tự đối với liên kết?

  Trả lời
 • Theo thông tư 200/2017/TT-BTC,  Một số lưu ý căn bản về phương pháp lập và trình bày BCLCTTHN là gì?

  Trả lời

Những vướng mắc khác

 • Từ ngày 01/01/2009 Doanh nghiệp phải trích nộp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Như vậy, từ ngày 01/01/2009 trở đi, Doanh nghiệp có còn được trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không?

  Trả lời