Thẩm định giá

Xác định giá trị doanh nghiệp

Xác định giá trị doanh nghiệp

Với sự am hiểu sâu sắc về hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp, Chúng tôi sẽ giúp Quý vị lựa chọn phương pháp định giá phù hợp cho từng hoạt động và mục đích cụ thể như Chuyển nhượng vốn; Phát hành cổ phiếu, Chứng minh năng lực tài chính; Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh; Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn; Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A); Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.

Xem thêm

Thẩm định giá trị tài sản

Trong kinh tế thị trường, thẩm định gía tài sản được áp dụng cho nhiều mục đích kinh tế khác nhau như mua bán, thế chấp, cho thuê, bảo hiểm, tính thuế, thanh lý, đầu tư…Kết quả thẩm định giá sẽ được sử dụng để ra quyết định trong nhiều tình huống khác nhau.

Xem thêm
Thẩm định giá trị tài sản
goBack