Báo cáo minh bạch

Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C thông báo thay đổi thông tin của Báo cáo minh bạch năm tài chính từ 1/10/2020 đến 30/9/2021. Vui lòng bấm vào các đường dẫn bên dưới để xem thông tin chi tiết.

  1. Thông báo số 03/2022, ngày 02/08/2022.
  2. Thông báo số 04/2022, ngày 02/11/2022.
  3. Thông báo số 05/2022, ngày 23/11/2022.

 

tại đây.