facebook

Đào tạo tại Doanh nghiệp

Đào tạo tại Doanh nghiệp

Tùy thuộc vào nhu cầu thực tiễn của Quý vị, các chuyên gia của chúng tôi sẽ xây dựng các chuyên đề đào tạo phù hợp với tình hình thực tế như: lập Báo cáo tài chính hợp nhất, tối ưu thuế, kiểm toán nội bộ, phân tích tài chính,..., góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân sự tại đơn vị. Baker Tilly A&C tự hào đóng góp vào sự phát triển bền vững và hiệu quả của các doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Một số Chương trình đào tạo đã tổ chức tại doanh nghiệp:

  • Hướng dẫn hạch toán kế toán cho toàn bộ hệ thống Công ty (Văn phòng chính, công ty con, chi nhánh,…);
  • Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất
  • Cập nhật các văn bản về chính sách thuế định kỳ hàng quý, năm 
  • Cập nhật các văn bản pháp luật doanh nghiệp định kỳ hàng quý, năm 
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ...

Hãy để Chúng tôi chia sẻ gánh lo với Quý vị