facebook

Phát triễn doanh nghiệp

Tùy thuộc vào nhu cầu thực tiễn của khách hàng, A&C xây dựng các chuyên đề thuộc các chuyên đề về kế toán tài chính, kiểm toán và kiểm toán nội bộ, phân tích tài chính, lập Báo cáo tài chính hợp nhất, tối ưu thuế, xây dựng cơ bản, pháp lý