facebook

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C được cấp chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2014

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

  ĐƯỢC CẤP BẰNG CHỨNG NHẬN TOP 10 DOANH NGHIỆP

TÍN NHIỆM NHẤT VIỆT NAM CÙNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ NĂM 2014

Ngày 11 tháng 03 năm 2015, Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trao quyết định số: 16/2015/QĐ-CRC ngày 11/03/2015 v/v: cấp chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2014 cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Đồng thời, Công ty cũng được trao Bằng chứng nhận Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành kinh tế năm 2014.

thanhtich

thanhtich

thanhtich

Đây là bằng chứng nhận được Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp  cấp cho các doanh nghiệp sau khi  thẩm định dựa trên các hồ sơ và tài liệu được cung cấp trong và ngoài doanh nghiệp, là những doanh nghiệp được xác định phát triển tốt, có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường, có uy tín cao trong xã hội , góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển, tồn tại phát triển bền vững.

 

 

 

***************************************