facebook

Câu hỏi: V/v ghi nhận vốn góp của chủ đầu tư trước khi được cấp giấy phép thành lập

Trả lời: Công văn số :8288/CT-TT&HT, Cục thuế Bình Dương trả lời Công ty TNHH Korin Tech như sau:

Căn cứ khoản 1, Điều 74 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:

“Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.”

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/07/2014 của Chính phủ quy định mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp:

1. Người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại 01 (một) tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tưtrực tiếp tại Việt Nam.

Căn cứ Điều 10 Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam quy định:

“1. Chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

a) Trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam để đáp ứng các chi phí hợp pháp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên liên quan và thông qua tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của mình mở tại ngân hàng được phép;

b) Nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng các khoản vốn đầu tư đã chuyển vào Việt Nam quy định tại điểm a khoản này để đáp ứng các chi phí hợp pháp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trước khi được cấp giấy phép thành lập, Chủ đầu tư PT.Dongen Chemcical phải mở tài khoản vốn đầu tư tại một ngân hàng được phép để đáp ứng các chi phí hợp pháp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam. Do đó việc Chủ đầu tư PT.Dongen Chemcical chuyển khoản trực tiếp từ nước ngoài vào tài khoản củaBecamex để thanh toán tiền thuê đất mà không thông qua tài khoản vốn đầu tư là không đúng quy định và khoản tiền này không được xem là khoản góp vốn hợp lệ của nhà đầu tư vào Công ty.