image

NGUYỄN NGỌC THÀNH

Phó Tổng Giám đốc phụ trách tư vấn và đào tạo

Tel: (84-28) 35.472.972