image

LÊ HỮU PHÚC

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối xây dựng cơ bản

Tel: (84-28) 5472.972