facebook

Chính phủ chính thức ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ngày 04/3/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ,giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, tại điểm 1, MụcII của Chỉ thị có giao: “Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2020.”

Căn cứ các nội dung trên, Bộ Tài chính trình Chính Phủ về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành chính thức Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Thông tin chi tiết xem tại Mục Bản tin nhanh.