facebook

Nghị quyết 116 về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Nghị quyết 116 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2020 tại kỳ họp thứ 9 về việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Đối tượng áp dụng là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

- Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Nghị quyết 116/2020/QH14 có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

CẦN LƯU Ý:

+ Tiêu chí xác định doanh nghiệp được giảm thuế là tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng;

+ Doanh nghiệp tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020;

+ Trường hợp năm tài chính khác với năm dương lịch 2020 thì tiêu thức để xác định quy mô doanh thu thuộc đối tượng áp dụng và phương pháp tính số thuế TNDN được giảm chưa được hướng dẫn cụ thể tại Nghị quyết. Do đó, việc áp dụng Nghị quyết đối với các doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch cần sự hướng dẫn chi tiết từ Chính phủ.

Xem thêm tại đây!