facebook

Người lao động đến tuổi nghỉ hưu và đã nghĩ hưởng lương hưu 1 lần, sau đó Công ty tiếp tục ký hợp đồng làm bảo vệ hoặc cố vấn…Hỏi: loại hợp đồng Công ty ký người lao động là hợp đồng gì, nội dung, thời hạn như thế nào và có phải tham gia BHXH không? nhằm

Tại điều 167 Bộ luật lao động 2012 quy định về việc sử dụng người lao động cao tuổi thì:

“1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động…”

Tại điều 123 Luật BHXH 2014 quy định

“Điều 123. Quy định chuyển tiếp

9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

Căn cứ quy định trên thì trường hợp người lao động đã đến tuổi hưu và đã nghỉ hưởng lương hưu 1 lần thì vẫn giao kết hợp đồng lao động với Công ty để làm các công việc như bảo vệ hoặc cố vấn. Nội dung, thời hạn của hợp đồng lao động căn cứ theo bộ luật lao động tại Mục 1, Chương III về giao kết hợp đồng lao động. Người lao động không phải tham gia BHXH bắt buộc do đã hưởng lương hưu 1 lần (BHXH 1 lần).

Để ghi nhận chi phí được trừ, Công ty cần hồ sơ chứng từ chứng minh việc phát sinh người lao động thực tế như hợp đồng lao động, chứng từ chi trả lương, chứng từ khấu trừ thuế TNCN (nếu có),… 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1406
» Please turn on QUERY_ERROR to view the error detail messages.
» Please turn on QUERY_DEBUG to view the query.