facebook

Từ ngày 01/01/2009 Doanh nghiệp phải trích nộp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Như vậy, từ ngày 01/01/2009 trở đi, Doanh nghiệp có còn được trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không?

Theo hướng dẫn tại Công văn số 2087/LĐTBXH-LĐTL ngày 16/06/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì Doanh nghiệp vẫn được tiếp tục trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng, hạch toán Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm tại Doanh nghiệp.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1406
» Please turn on QUERY_ERROR to view the error detail messages.
» Please turn on QUERY_DEBUG to view the query.