facebook zalo

Họp Hội đồng thành viên năm 2013

HỌP BAN THƯỜNG TRỰC HĐTV VÀ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
NIÊN ĐỘ 2013

 
Ngày 11 tháng 12 năm 2013, Ban Thường trực HĐTV đã họp và ngày 12 tháng 12 năm 2013, Hội đồng thành viên Công ty đã họp thông qua những hội dung sau:
1.      Kết quả hoạt động kinh doanh niên độ tài chính 2013 (từ 01/10/2012 đến 30/09/2013) theo Báo cáo Quyết toán tài chính đã được Ban Kiểm soát soát xét và Công ty Kiểm toán Vaco kiểm toán;
2.      Phương án phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2013;
3.      Kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2014 và những phương án cụ thể, trong đó, đặc biệt ưu tiên cho việc trang bị phần mềm kiểm toán báo cáo tài chính và đảm bảo thu nhập ổn định của người lao động.

img

img

img