facebook

CÂU HỎI VỀ THUẾ VÀ NỘI DUNG KHÁC

Trường hợp Công ty thuê lao động bốc xếp hàng hóa là nhóm cá nhân không kinh doanh có cử người làm đại diện (ký hợp đồng dịch vụ, thay mặt nhóm cá nhân nhận lương sau đó trả lại cho từng cá nhân) cho nhóm cá nhân này để thực hiện công việc bốc xếp hàng hoá phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty, thì khoản chi tiền công bốc xếp Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đảm bảo hồ sơ chứng từ sau: (1) Hợp đồng dịch vụ trong đó ghi rõ số tiền công cá nhân được hưởng, thời gian thực hiện công việc, nội dung công việc…

(2) Bảng bê 01/TNDN. 

(2) Chi tiết danh sách các cá nhân có liên quan, chứng từ chi tiền có ký nhận của cá nhân, giám đốc Công ty ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trung thực của chứng từ chi. 

(3) Khi chi tiền công bốc xếp, Công ty có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế TNCN 10% với mức chi trả từ 2 triệu đồng/ lần trở lên theo quy định tại khoản i) Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính:

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo

văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết”.

Tham khảo Công văn 4164/CT-TT&HT ngày 8/5/2015 của Cục thuế Bình Dương.