facebook

Thuế nhà thầu

Rủi ro thuế nhà thầu phát sinh khi Công ty A và Công ty C có quan hệ liên kết (2 công ty trong cùng tập đoàn). Ngoài ra cũng lưu ý là DN có cố ý không đưa điều khoản lắp đặt sửa chữa vào với mục đích tránh thuế nhà thầu hay không? Sau đó sẽ ký hợp đồng với bên thứ 3 (thực chất cũng chính là bên cung cấp máy móc ban đầu) để tiến hành hoạt động sửa chữa. Do vậy, đây là trường hợp có rủi ro về thuế nhà thầu.