facebook

Tính giá thành công ty sản xuất, giá thành được chạy theo phần mềm thì việc kiểm tra lại giá thành được thực hiện như thế nào? Thông thường đi làm sẽ khó tiếp cận được cách chạy giá thành này.

Do việc tính toán phức tạp nên DN mới sử dụng phần mềm, thực tế KTV phải có sự hỗ trợ của chuyên gia IT vì trong luật có quy định có thể sử dụng ý kiến chuyên gia. Trường hợp không có chuyên gia IT tham gia kiểm toán, KTV có thể chọn mẫu mã hàng để kiểm tra lại xem số liệu ước tính có phù hợp với số liệu phần mềm hay không.