facebook

A&C đạt kết quả tốt toàn diện trong chương trình kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2020

Thực hiện Quyết định số 645/QĐ-UBCK ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 19/10/2020 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C hân hạnh đón tiếp Đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2020. Đoàn kiểm tra bao gồm các thành viên cấp cao từ Vụ Giám sát công ty đại chúng và Vụ Quản lý chào bán chứng khoán - UBCKNN, Phòng Quản lý, giám sát Kiểm toán - Cục Quản lý, giám sát Kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

Mục đích của chương trình kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán là đánh giá tình hình tuân thủ các qui định của Nhà nước về kiểm toán, tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp thông qua việc kiểm tra các hồ sơ kiểm toán; xem xét việc xây dựng và thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng của đơn vị được kiểm tra, từ việc tuyển dụng, đào tạo, cập nhật kiến thức kiểm toán viên (KTV) và trợ lý KTV, sắp xếp tổ chức bộ máy, quy trình làm việc, soát xét và công bố dịch vụ. Qua đó, nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán và các dịch vụ có liên quan, góp phần công khai, minh bạch thông tin tài chính.

Đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong Ban Lãnh đạo A&C

Trong thời gian tiếp Đoàn kiểm tra từ ngày 19/10 - 23/10, A&C đã tích cực, phối hợp chặt chẽ với Đoàn cũng như từng thành viên trong Đoàn, trong từng thủ tục kiểm tra liên quan đến:

  • Tính tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật có liên quan.
  • Hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
  • Công cụ và kỹ thuật kiểm toán được sử dụng trong các cuộc kiểm toán.
  • Các vấn đề khác về quản trị công ty, tuyển dụng, đào tạo, cập nhật kiến thức KTV hành nghề và trợ lý KTV.

Kết thúc một tuần làm việc tích cực và hiệu quả giữa Đoàn kiểm tra và A&C, Chúng tôi rất vinh dự nhận được kết quả đánh giá rất cao từ Đoàn kiểm tra, cụ thể như sau:

  • 100% hồ sơ được chọn kiểm tra kỹ thuật được đánh giá xếp loại tốt.
  • Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán cũng như các quy trình khác được xây dựng tại A&C được đánh giá tốt, tuân thủ đầy đủ các quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

A&C cũng ghi nhận những góp ý, tư vấn từ Đoàn kiểm tra để tiếp tục cải tiến, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán cung cấp cho khách hàng đặc biệt là các công ty có lợi ích công chúng.