facebook

A&C họp Hội đồng thành viên năm 2010

A&C hỌP HỘI đỒng thành viên năm 2010
 

Từ ngày 14 – 15/10/2010, tại TP. Cần Thơ, Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) đã tổ chức cuộc họp nhằm thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh niên độ từ 01/10/2009 đến 30/09/2010 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh niên độ mới. Với sự nỗ lực của cả tập thể Công ty A&C nên niên độ vừa qua Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu để chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, với doanh thu đạt được là 100,72 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch cả năm. Tại cuộc họp này, Hội đồng thành viên cũng đã thông qua nhiều chính sách mới nhằm củng cố và giữ vững vị trí dẫn đầu của A&C trong các Công ty kiểm toán của Việt Nam.