facebook

Điều động nhân sự

ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO
TỪ 01/10/2013
 
 
Ngày 03 tháng 09 năm 2013 trong buổi chào cờ định kỳ tháng 9/2013, Công ty đã thông báo những quyết định điều động nhân sự lãnh đạo tại Văn phòng Công ty:
1.      Ông Trần Hoàng Anh, Phó phòng Kiểm toán 1 nhận nhiệm vụ mới Phó phòng Tư vấn;
2.      Ông Phạm Hoa Đăng, Phó phòng Kiểm toán 4 nhận nhiệm vụ mới Phó phòng Kiểm toán 1.
 
 
Đồng thời bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới tại Văn phòng Công ty như sau:

 

1. Bà Bùi Thị Ngọc Anh
Phó phòng Kiểm toán 4
2. Ông Đặng Thái Sơn
Phó phòng Kiểm toán ĐTXDCB 1
3. Bà Cao Thị Nguyệt Trang
Phó phòng Kiểm toán ĐTXDCB 2
4. Ông Phạm Quang Thắng
Phó phòng Tư vấn
 
 Các Quyết định trên được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2013