facebook

Thông báo của Tổng cục thuế - Cục thuế TP. Hồ Chí Minh số: 1544/TB-CT ngày 18 tháng 02 năm 2014

Căn cứ Khoản 3, Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội khóa 12 quy định kiểm toán bắt buộc:

 

Tải thông báo số 1544/TB-CT