facebook zalo

Thông tư 183 của Bộ Tài chính

Ngày 04/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 138/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/01/2014 và thay thế Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

 

Tải thông tư